.

English Below

 

POLITYKA COOKIES PORTALU WWW.PEPEHOUSING.PL ORAZ WWW.PEPEHOUSING.COM

 

 1. Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w Portalu www.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com, administrowanym przez Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-052) Warszawie, przy Świętokrzyskiej 18, lok 405 (dalej „Pepe Housing”). 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu – Pepe Housing oraz inne podmioty wskazane poniżej. Pliki cookies zapisane na Twojej przeglądarce są rejestrowane w systemach Pepe Housing i łączone z innymi Twoimi danymi.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła. 
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Podział ten jest dokonany ze względu na czas ich przechowywania. Cookies:
 6. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 7. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
 8. W ramach Portalu, stosowane są następujące rodzaje plików cookies, podzielone według kryterium celu stosowania:
 9. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu; 
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu; 
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Na ich korzystanie Użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki. 
 14. W ramach Portalu używamy następujące pliki cookies:

Nazwa cookies

Rodzaj (zgodnie z podziałem z pkt 5 i 6 powyżej)

Cel zapisania pliku cookies

user_ip

sesyjne, funkcjonalne

IP użytkownika

user_searched

sesyjne, funkcjonalne

Sprawdzenie ostatnich wyszukiwań użytkownika

user_page

sesyjne, funkcjonalne

Sprawdzenie odwiedzanych stron

user_roomid

sesyjne, funkcjonalne

Używane w procesie rezerwacji

user_id

sesyjne, funkcjonalne

Zapisywanie uwierzytelnienia użytkownika

     
     

 

 1. Do plików cookies mają dostęp następujące podmioty zewnętrzne:

Firma

Rodzaj (zgodnie z podziałem z pkt 5 i 6 powyżej)

Charakterystyka

Google Ireland Limited

Stałe, wydajnościowe, reklamowe

Google Analytics pozwala na mierzenie i analizę ruchu użytkowników na stronach internetowych oraz optymalizację reklam emitowanych przez Pepe Housing w Internecie. Więcej informacji na stronach: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/ads

     
     
     
     
     
     
 1. Użytkownik Portalu może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 
 2. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika Portalu. W przypadku zablokowania obsługi plików cookies nie będziesz mógł korzystać z części funkcji Portalu
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), w tym na następujących stronach internetowych:
 1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
 3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 4. Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COOKIES POLICY OF PORTALS WWW.PEPEHOUSING.PL AND WWW.PEPEHOUSING.COM

 

 1. The following cookie policy sets out the rules for the use of cookies (i.e. their storage on the user's device and access to them) on the Portal www.pepehousing.pl and www.pepehousing.com, administered by Pepe Housing Limited Liability Company based in (00-052) Warsaw, at Świętokrzyska 18, room 405 (hereinafter "Pepe Housing"). 
 2. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website user's end device and are intended for using the Portal websites. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number. 
 3. The entity placing and accessing cookies on the Website User's end device is the Portal operator - Pepe Housing and other entities indicated below. Cookies stored on your browser are registered in Pepe Housing systems and combined with your other data. 
 4. Cookies are used to: adapt the content of the Portal's websites to the user's preferences and optimize the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Portal user and properly display the website, tailored to his individual needs; creating statistics that help to understand how Portal users use websites, which allows improving their structure and content; maintaining the Portal user's session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Portal.
 5. The Portal uses two basic types of cookie files: session cookies and persistent cookies. This division is made due to the duration of their storage. cookies: 
 6. "session" files are temporary files that are stored on the user's end device until logging out, leaving the website or closing the software (web browser). 
 7. "permanent" cookies are stored on the user's end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the user. 
 8. Within the Portal, the following types of cookies are used, divided according to the purpose criterion: 
 9. enabling the use of services available on the Portal, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Portal; 
 10. cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication on the Portal; 
 11. "performance" cookies, enabling the collection of information on how to use the Portal's websites; 
 12. "functional" cookies, enabling "remembering" the settings selected by the User and personalizing the User's interface, eg in terms of the language or region the User comes from, font size, website appearance, etc .; 
 13. "advertising" cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests. Users must agree to their use by selecting the appropriate browser settings.


 1. As part of the Portal, we use the following cookies:

 

Cookie name

Type (according to the division from points 5 and 6 above)

Purpose of saving cookies

user_ip

session, funcional

Visitor IP check

user_searched

session, funcional

Visitor last searches

user_page

session, funcional

Visitor pages visited

user_roomid

session, funcional

Used in reservation process

user_id

session, funcional

Saving authentication of user

     
     

 

 1. The following external entities have access to cookies:

 

Company

Type (according to the division from points 5 and 6 above)

Characteristic

Google Ireland Limited

Permanent, performance, advertising

Google Analytics allows you to measure and analyze users' traffic on websites and to optimize advertisements issued by Pepe Housing on the Internet. For more information, please visit: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html and https://policies.google.com/technologies/ads

     
     
     
     
     
     

 

 1. The Portal User can change the settings for cookies using the web browser settings. 
 2. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about each time they are placed on the User's device. If you block cookies, you will not be able to use some of the Portal's functions 
 3. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in the software (web browser) settings, including the following websites: 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Firefox https://support.mozilla.org/en/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/ 

Safari https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac

{{ trans('messages.footer.company') }}