.

Privacy Policy

*english below*

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu prowadzonego pod adresem www.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com („Serwis”). Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Serwisu oraz ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych oraz Serwisu jest Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-636) Warszawie, przy ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3, 173, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643476, REGON: 365694132, NIP: 5252681396 („PEPE HOUSING”).
 3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Pepe Housing zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 5. W Serwisie zbierane są m.in. następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 6. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli użytkownik chce dokonać rezerwacji mieszkania lub pokoju za pośrednictwem Serwisu oraz jeżeli chce wynająć swoje mieszkanie lub pokój za pośrednictwem Serwisu.
 7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 6.
 8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy też dane dostępu do Państwa konta bankowego.
 10. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek Serwisu lub przesłać e-mail na adres wskazany w Serwisie adres kontaktowy.
 11. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 12. Serwis szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Pepe Housing.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 16. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 17. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRIVACY AND COOKIE POLICY

 1. The following privacy and cookie policy specifies the rules of collection, processing and use of personal data of users of the Website located under the following address: www.pepehousing.pl and www.pepehousing.com (“Website”). The personal data administrator will make best effort to ensure that the privacy of the Website’s users is respected and to protect the personal information provided by the users.
 2. The administrator of the personal data and of the Website is Pepe Housing  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. [Limited Liability Partnership] with a registered office in Warsaw, located at the following address: 01-636 Warszawa, ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3, 173, entered into the Register of Businesses of the National Court Register kept by the District Court in Warsaw, 12. Commercial Division of the National Court Register [KRS], under the KRS 0000643476, Taxpayer Identification Number [NIP]:5252681396, Business Identification Number [REGON]:365694132, (“PEPE HOUSING”).
 3. The personal data administrator declares that he processes the personal data of its Users only within the limits of generally applicable law, in particular with consideration of the Personal Data Protection Act of 29 June 1997 (uniform text Journal of Laws 2015, item 2135) and in accordance with the regulation of the Ministry of the Interior and Administration of 29 April 2004 regarding the documentation of personal data processing, and technical and organizational conditions which shall be met by devices and IT systems used for personal data processing (Journal of Laws No. 100, item 1024).
 4. Pepe Housing collects only data that is freely provided by the User.
 5. The Website collects personal data, including:
  • Name and surname,
  • Place of residence,
  • E-mail address,
  • Telephone number.
 6. The abovementioned data must be provided if the user wants to reserve an apartment or a room through the Website and if the user wants to lease their apartment or room through the Website.
 7. The personal data administrator processes the personal data of the Users only for the purposes specified in item 6.
 8. Every User of the Website can choose whether and to what extent they can use the Website’s services and share information about themselves.
 9. The personal data of users is not disclosed to external entities. The personal data administrator also does not store confidential data of the Users, such as credit card information or bank account access data.
 10. The User has the right to correct, supplement, update, rectify and demand the removal of their personal data. In order to do that, the User needs to use the relevant tabs available on the Website or to send an e-mail to the address provided in the Contact tab on the Website.
 11. The Website does not automatically collect any information, with the exception of information contained in cookie files.
 12. The Website, respecting your rights and the Personal Data Protection Act, undertakes to ensure safety and confidentiality of the personal data it collects.
 13. Cookie files are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s device and are intended for use with the Website. Cookie files usually contain the name of the Website from which they originate, duration of their storage on the User’s device and a unique id number.
 14. The entity placing the cookie files on the Website User’s device and gaining access to them is the Website’s operator – Pepe Housing.
 15. Cookie files are used for the following purposes:
  • adapting the content of the Website’s webpages to the User’s preferences and to optimize the use of webpages; in particular, these files make it possible to recognize the User’s device and to properly display a webpage, adapted to their individual needs;
  • creating statistics which help understand how the Users browse the webpages, making it possible to improve their structure and content;
  • maintaining the Website User’s sessions (after logging in) thanks to which the User does not have enter their login and password on every subpage of the Website.
 16. As part of the Website, two basic cookie types are used: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s device until the User logs out, leaves a webpage or turns off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s device for a duration specified in the cookie files or until they are deleted by the User.
 17. As a part of the Website, the following cookie types are used:
  • “necessary” cookie files which make it possible to use the services available as part of the Website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication as part of the Website;
  • cookie files used to ensure security, e.g. used to detect abuses related to authentication as part of the Website;
  • “performance” cookie files which make it possible to collect information about the way the Website’s webpages are browsed;
  • “functional” cookie files which make it possible to “remember” the User’s settings and to personalize the User’s interface, e.g. in terms of the language and region selected by the User, the font size, the look of the website, etc.;
  • “advertisement” cookie files which make it possible to provide advertisement content to the User that is more adapted to the User’s interests.