.

English Below


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu prowadzonego pod adresemwww.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com,

oraz www.pepebooking.com („Serwis”).


Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Serwisu oraz ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych.


  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych oraz Serwisu jest Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-052) Warszawie, przy Świętokrzyskiej 18, lok 405, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643476, REGON: 365694132, NIP: 5252681396 , kapitał zakładowy 21 500,00 ZŁ (dalej „Pepe Housing” lub „Administrator Danych Osobowych”).

1.2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może się odbywać poprzez [email protected]


2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO).

2.2. Pepe Housing zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2.3. W Serwisie zbierane są m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego

2.4. Podanie powyższych danych jest konieczne, jeżeli Użytkownik chce dokonać rezerwacji mieszkania lub pokoju za pośrednictwem Serwisu oraz jeżeli chce otrzymać rezerwację na swoje mieszkanie lub pokój za pośrednictwem Serwisu.

2.5. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 3.1.

2.7. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie.

2.8. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator Danych Osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy też dane dostępu do Państwa konta bankowego.


3 CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Pepe Housing (a) jest dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika (b) wykonanie lub zamiar zawarcia umowy, (c) uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,(d), gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Pepe Housing.

3.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych Pepe Housing za pomocą odpowiedniego formularza danych.

3.4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru konta bankowego.

3.5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres do 5 lat, po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.


4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane przez Pepe Housing do przetwarzania - odbiorcami danych osobowych są: hostingodawca, firma księgowa, serwis do wystawiania faktur, serwis do wysyłki newslettera, serwis płatności online, e-maili, serwis do tworzenia dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych oraz firma obsługująca serwis technicznie.

4.2. Dane osobowe zgromadzone przez Pepe Housing. mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.3. Podmioty, którym Pepe Housing powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO.

4.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

4.5. W przypadku uzyskania przez Pepe Housing wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Pepe Housing może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkowników.

4.6 W przypadku dokonywania przez Pepe Housing transfer danych osobowych do państw trzecich Pepe Housing gwarantuje, że będzie się on odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi przez RODO.5 PRAWA PODMIOTU DANYCH

Użytkownik ma prawo, zgodnie z RODO, prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Pepe Housing, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Pepe Housing, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Pepe Housing na temat Użytkowników, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek Serwisu lub przesłać e-mail na adres wskazany w Serwisie adres kontaktowy.


6. INNE DANE

6.1. Pepe Housing może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.


7. ŚRODKI TECHNICZNE

7.1. Pepe Housing stosuje środki techniczne i organizacyjne oraz wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

7.2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie Pepe Housing tylko w formie zaszyfrowanej. Natomiast rejestracja i logowanie do Konta jest prowadzone w ramach bezpiecznego połączenia https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

7.3. W przypadku logowania przez zewnętrzne platformy facebook.com lub google.com poziom bezpieczeństwa określa https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation dla Facebook lub https://policies.google.com/privacy

7.4. Pepe Housing informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Pepe Housing rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.


8. COOKIES

8.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz IP.

8.2. Serwis szanując Państwa prawa oraz respektując Rozporządzenie oraz ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

8.3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Pepe Housing.

8.5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

8.6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.7. W ramach Serwisu, poza cookies wskazanymi w ust, 8.6 stosowane są następujące rodzaje plików cookies: umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Na ich korzystanie Użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki.

8.9. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień cookies, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

8.10 Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

8.11. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018PRIVACY AND COOKIES POLICY


This privacy policy and Cookie Files define the rules for the collection, processing and use of personal data of persons using the Website at www.pepehousing.pl, www.pepehousing.com,

and www.pepebooking.com ("Service").

The personal data administrator makes every effort to ensure that the privacy of the Website's users and the protection of personal information provided by them are respected.


  1. PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

1.1. The administrator of personal data and the Website is Pepe Housing Limited Liability Company with its registered office in (00-052) Warsaw, at Świętokrzyska 18, room 405, entered by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000643476, REGON: 365694132, NIP: 5252681396, share capital PLN 21 500.00 (hereinafter "Pepe Housing" or "Personal Data Administrator").

1.2. Contact with the Administrator of Personal Data may take place through [email protected]


2. SCOPE AND PROCESSING PERIOD

2.1. The administrator of personal data declares that he processes Users' personal data only within the limits of the generally applicable law, in particular in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2016/679 (RODO).

2.2. Pepe Housing only collects data provided voluntarily by the User.

2.3. The Website collects, among others, the following personal data: name and surname, residence address, e-mail address, telephone number, bank account number

2.4. Providing the above data is necessary if the User wants to make a reservation of a flat or room via the Website and if he wants to receive a reservation for his flat or room via the Website.

2.5. The Personal Data Administrator processes User's personal data only for the purposes indicated in point 3.1.

2.7. Each Website User can choose whether and to what extent he wants to use his services and share information about himself.

2.8. Users' personal data is not shared with third parties. The Personal Data Administrator also does not store confidential data of Users such as credit cards or access data to your bank account.


3 PURPOSE AND BASIS FOR PROCESSING

3.1. The legal basis for the processing of personal data by Pepe Housing (a) is the User's voluntary consent (b) performance or intention to conclude a contract, (c) legitimate interest of the Administrator of Personal Data necessary for lawful purposes, (d) where it is necessary to take action before concluding the contract at the request of the data subject.

3.2. Providing personal data is voluntary, but the lack of consent to the processing of personal data marked as mandatory, will prevent the performance of services and the implementation of Contracts by Pepe Housing.

3.3. The scope of processed personal data determines the scope supplemented by Users and then sent to Pepe Housing using the appropriate data form.

3.4. The processing of Users' personal data may concern the e-mail address, name and surname, address of residence, telephone number, bank account number.

3.5. Users' personal data will be processed for a period of up to 5 years, after this time they will be deleted, unless their processing is necessary on the basis of another legal basis.


4. DATA RECIPIENTS

4.1. Users' personal data may be entrusted by Pepe Housing for processing - the recipients of personal data are: a hoster, an accounting company, a service for invoicing, a service for sending a newsletter, online payment service, e-mails, a service for creating documents and spreadsheets and a service company service technically.

4.2. Personal data collected by Pepe Housing. they may also be made available to: the relevant state authorities at their request, on the basis of appropriate legal provisions or other persons and entities in cases provided for by law.

4.3. Entities to whom Pepe Housing entrusts processing of personal data of Clients based on the contract of entrustment to the processing of personal data (hereinafter the entrustment agreement) guarantees an appropriate level of security and confidentiality of personal data processing referred to in art. 28 THE RHODE.

4.4. The disclosure of personal data to unauthorized entities under this Policy may only take place with the prior consent of the User to whom the data pertains.

4.5. In the event that Pepe Housing receives information about the User's use of the service provided electronically in violation of the Regulations or applicable regulations (unauthorized use), Pepe Housing may process Users 'personal data to the extent necessary to determine Users' liability.

4.6 In the event that Pepe Housing transfers personal data to third countries, Pepe Housing guarantees that it will be carried out in accordance with the requirements set by the RODO.


5 RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

The user has the right, in accordance with the RODO, to: remove personal data collected about him from the system belonging to Pepe Housing, as well as from the entities that Pepe Housing cooperates with or cooperates with, restrictions on data processing, transfer of personal data collected by Pepe Housing on the subject of Users, including obtaining them in a structured form, submitting a complaint to a supervisory body in a situation where the User finds that his data is being processed unlawfully and bringing a legal protection measure before a court against a supervisory authority and against an entity committing breaches . For this purpose, the User should use the appropriate Website tabs or send an e-mail to the address indicated on the Website.


6. OTHER DATA

6.1. Pepe Housing can store http queries in connection with which some information can be stored in the server log files, including the IP address of the computer from which the query came, the name of the user station - identification performed by the http protocol, if possible, date and time system registration on the Platform and the arrival of the query, the number of bytes sent by the server, the URL of the page previously visited by the User, if the User entered through the link, information about the User's browser, information on errors that occurred during the execution of the transaction http. Logs can be collected as material for proper administration of the Platform. Only the persons authorized to administer the information system have access to the information. Files with logs can be analyzed in order to compile traffic statistics on the Platform and errors. Summary of such information does not identify the User.


7. TECHNICAL MEASURES

7.1. Pepe Housing applies technical and organizational measures as well as all necessary technical means defined in art. 25.30, 32-34, 35 -39 RODO providing increased protection and security of User's personal data processing.

7.2. To log in to the Account, you must enter your login and password. To ensure an adequate level of security, the password to access the Account exists only on the Pepe Housing Website in an encrypted form. However, registration and logging into the Account is carried out as part of the secure https connection. Communication between the client device and servers is encrypted using the SSL protocol.

7.3. In case of logging in via the external platform facebook.com or google.com, the security level is set by https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation for Facebook or https://policies.google.com/privacy

7.4. Pepe Housing informs that the use of the Internet and services provided electronically, especially the use of public Wi-Fi networks, may involve specific ICT risks, such as: the presence and operation of worms, spyware or malware , including computer viruses, as well as the possibility of being exposed to cracing or phishing (and password hunting), and others. In order to obtain detailed and professional information about maintaining security on the Internet, Pepe Housing recommends that they should consult with entities specializing in this type of IT services.


8. COOKIES

8.1. The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookies and IP.

8.2. The website respects your rights and respects the Regulation and the Act on the protection of personal data, undertakes to maintain the security and confidentiality of the personal data obtained.

8.3. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored in the Website User's end device and are intended for using the Website's websites. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

8.4. The entity that places cookies on the Website User's end device and accesses them is the Website operator - Pepe Housing.

8.5. Cookies are used to: adjust the content of the Website pages to the preferences of the User and optimize the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs; creating statistics that help to understand how the Website Users use websites, which allows improving their structure and content; maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter his login and password on every subpage of the Website.

8.6. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.

8.7. As part of the Website, in addition to the cookies referred to in paragraph 8.6, the following types of cookies are used: enabling the use of services available on the Website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Website; cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication on the Website; "Performance" cookies, enabling the collection of information on the use of Website pages; "Functional" cookies, allowing "remembering" the settings selected by the User and personalizing the User's interface, e.g. in the scope of the selected language or region of the User's origin, font size, website appearance, etc .; "Advertising" cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests. The User must agree to their use by choosing the appropriate browser settings.

8.9. The user can change the cookie settings using the web browser settings.

8.10 These settings may be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser's settings or to inform them of any posting of Cookies on the User's device.

8.11. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.


9. FINAL PROVISIONS

9.1. This Privacy Policy shall enter into force on 25.05.2018


{{ trans('messages.footer.company') }}