.

Terms of Services -

*** english version below ***

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU PEPE HOUSING z dnia 17.05.2023

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Pepe Housing sp. z o.o. w ramach portalu internetowego funkcjonującego na stronach www.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com

I. DEFINICJE

1. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Pepe Housing działający pod adresem internetowym www.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com, którego właścicielem i administratorem jest Pepe Housing, umożliwiający zamieszczanie oraz przeglądanie Ogłoszeń a także dokonywanie Rezerwacji.

2. Pepe Housing – Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-636) Warszawie przy Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643476, REGON: 365694132, NIP: 5252681396. Dane kontaktowe: [email protected]

3. Rezerwujący – Osoba korzystająca z Portalu w celu dokonania Rezerwacji lub osoba, która dokonała Rezerwacji za pośrednictwem Portalu.

4. Gospodarz – Osoba korzystająca z Portalu w celu udostępnienia Ogłoszenia lub osoba, której mieszkanie lub pokój został zarezerwowany za pośrednictwem Portalu.

5. Ogłoszenie – Udostępnione w Portalu ogłoszenie Gospodarza dotyczące chęci wynajęcia mieszkania lub pokoju.

6. Rezerwacja – Zastrzeżenie pierwszeństwa wynajęcia mieszkania lub pokoju wskazanego w Ogłoszeniu, dokonane za pośrednictwem Portalu przez Rezerwującego.

7. Regulamin – Niniejszy regulamin.

8. Dzień Roboczy – Dzień inny niż sobota, niedziela i dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Polski.

9. Konto – wydzielona dla Rezerwującego lub Gospodarza część Portalu, w której Gospodarz lub Rezerwujący, może korzystać z funkcji udostępnionych przez Pepe Housing, w szczególności polegających na możliwości zlecenia dokonania Rezerwacji lub akceptacji Rezerwacji.

10. Umowa – w przypadku Rezerwującego jest to umowa na korzystanie z Konta. W przypadku Gospodarza jest to umowa na korzystanie z Konta, umożliwienia udostępnienia Ogłoszeń w Portalu i świadczenia usług zmierzających do dokonania Rezerwacji.

11. Umowa Rezerwacji – jest to umowa z Rezerwującym, w ramach której Pepe Housing doprowadza do dokonania Rezerwacji na zlecenie Rezerwującego.

II. KONTO

1. W celu uzyskania dostępu do Konta Rezerwujący lub Gospodarz musi się zarejestrować w Portalu. Rejestracja oznacza zawarcie Umowy. Umowa będzie uważana za zawartą w momencie, w którym Pepe Housing poinformuje o dokonaniu rejestracji Konta odpowiednio Rezerwującego lub Gospodarza w Portalu lub w wiadomości wysłanej na adres e-mail Rezerwującego lub Gospodarza. Gospodarz może też zawrzeć Umowę na piśmie. W takim przypadku Umowa będzie uważana za zawartą w momencie podpisania jej przez Gospodarza i Pepe Housing. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. W celu zawarcia Umowy należy:

a. podać wszystkie dane, jakie wymaga Pepe Housing w procesie rejestracji Konta;

b. zaakceptować Regulamin oraz inne klauzule wymagane w trakcie procesu rejestracji Konta.

3. Wszelkie informacje przekazywane Pepe Housing przed zawarciem Umowy i w trakcie jej obowiązywania, powinny być zgodne z prawdą i nie wprowadzać w błąd.

4. Umowa może być zawarta również w inny sposób niż opisany w niniejszym punkcie II Regulaminu, jeżeli Pepe Housing tak uzgodni z Rezerwującym lub Gospodarzem.

5. Regulamin oraz inne dokumenty, które Pepe Housing musi przekazać Rezerwującemu lub Gospodarzowi zgodnie z przepisami prawa, zostaną przesłane:

a. w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez odpowiednio Rezerwującego lub Gospodarza; lub

b. w inny sposób podany w Portalu lub Regulaminie.

6. Dostęp do Konta, korzystanie z Konta, i udostępnianie Ogłoszeń jest bezpłatne, w tym Rezerwujący lub Gospodarz nie muszą ponosić za dostęp do Konta, korzystanie z Konta i udostępnianie Ogłoszeń żadnych świadczeń, z wyjątkiem dostarczenia danych osobowych koniecznych Pepe Housing do wykonywania Umowy.

7. Gospodarz lub Rezerwujący zobowiązany jest korzystać z Konta, w tym z udostępnianych w niej informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Portalu i Konta, przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

8. Rezerwujący i Gospodarz musi chronić swój login i hasło do Konta i nie ujawniać ich innym osobom. Z Konta danego Rezerwującego lub Gospodarza może korzystać tylko ten Rezerwujący lub ten Gospodarz. Nie wolno Rezerwującemu lub Gospodarzowi udostępniać swojego Konta innym osobom, w tym innym Rezerwującym lub Gospodarzom. W razie, gdyby Rezerwujący lub Gospodarz miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić i rozważyć konieczność zastrzeżenia karty płatniczej podanej w Koncie.

9. Pepe Housing może zablokować dostęp Rezerwującego lub Gospodarza do Konta w razie, gdy będzie mieć uzasadnione podstawy do uznania, że osoba nieuprawniona próbuje wykorzystać Konta lub pozyskać z niego informacje. Jeżeli Rezerwujący lub Gospodarz nie zgadza się z blokadą lub chce zdjąć blokadę musi wysłać wiadomość na adres e-mail do kontaktu. Pepe Housing postara się wyjaśnić sytuację i przywrócić możliwość korzystania z Konta lub przekaże Rezerwującemu lub Gospodarzowi informacje co należy zrobić, żeby przywrócona została taka możliwość. Pepe Housing może również samodzielnie zdecydować o zdjęciu blokady.

III. UDOSTĘPNIANIE OGŁOSZEŃ

1. Pepe Housing świadczy na rzecz Gospodarza, na podstawie Umowy, usługę, w ramach której udostępnia Konto, umożliwia udostępnienie Ogłoszeń w Portalu i świadczy usługi zmierzające do dokonania Rezerwacji. W ramach Umowy Gospodarz może wystawić wiele Ogłoszeń w Portalu.

2. W celu udostępnienia Ogłoszenia w Portalu Gospodarz powinien przekazać osobie upoważnionej przez Pepe Housing lub przesłać na adres [email protected] lub za pośrednictwem specjalnego formularza w Koncie:

a) opis mieszkania lub pokoju, który chce wynająć, w tym adres tego mieszkania lub pokoju;

b) aktualne zdjęcia tego mieszkania lub pokoju;

c) proponowane warunki najmu;

d) swoje dane kontaktowe, w tym elektroniczny adres kontaktowy.

3. Pepe Housing może odmówić udostępnienia Ogłoszenia w Portalu jeżeli mieszkanie lub pokój jest zaniedbane, nie było przez długi czas odnawiane, jest brudne lub odbiega znacząco na niekorzyść standardem od innych mieszkań lub pokoi będących przedmiotem Ogłoszeń.

4. W ramach Ogłoszenia Gospodarz może wskazać wyłącznie mieszkanie lub pokój, którego jest właścicielem lub którym może rozporządzać na innej podstawie.

5. Gospodarz w ramach Ogłoszenia może udostępnić wyłącznie zdjęcia, do których korzystania w ramach Ogłoszenia ma prawo i które nie naruszają praw osób trzecich. Na udostępnione Pepe Housing przez Gospodarza na potrzeby Ogłoszenia opisy lub zdjęcia mieszkania lub pokoju, Gospodarz udziela Pepe Housing licencji niewyłącznej do ich wykorzystania w ramach Portalu oraz do ich udostępnienia na profilach Pepe Housing w portalach społecznościowych, w celu umożliwienia przeglądania tych opisów i zdjęć przez Rezerwujących. Gospodarz udziela również Pepe Housing licencji niewyłącznej do korzystania z tego opisu lub zdjęć w Portalu lub na profilach Pepe Housing w portalach społecznościowych po ustaniu ważności Ogłoszenia. Gospodarz może w każdej chwili zażądać zaprzestania korzystania z opisów lub zdjęć przez Pepe Housing, przesyłając stosowną informację na adres [email protected]. Pepe Housing zaprzestanie korzystania z opisu i zdjęć w terminie 7 dni od otrzymania powyższego żądania na wskazany adres. Powyższa licencja jest nieodpłatna.

6. Pepe Housing jest uprawnione do udostępnienia Ogłoszenia z odpowiednio przez siebie zredagowanym opisem lub planem mieszkania lub pokoju. Opis ten może również być przetłumaczony na język obcy. Gospodarz może przesłać do Pepe Housing jedynie opisy i zdjęcia mieszkania lub pokoju zgodne ze stanem faktycznym.

7. Pepe Housing nie weryfikuje prawdziwości Ogłoszenia i umożliwia udostępnienie Ogłoszenia jedynie w oparciu o zapewnienia i oświadczenia Gospodarza, w tym co do zgodności Ogłoszenia ze stanem faktycznym mieszkania lub pokoju. Pepe Housing aktualizuje Ogłoszenie jedynie na wniosek Gospodarza.

IV. DOKONYWANIE REZERWACJI

1. Pepe Housing świadczy na rzecz Rezerwujących usługę zmierzającą do dokonania Rezerwacji.

2. W celu dokonania Rezerwacji, Rezerwujący powinien przesłać wiadomość za pomocą Portalu lub na adres e-mail s.chmi[email protected]. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:

a) datę, od której Rezerwujący chce wynająć mieszkanie lub pokój;

b) datę, do której Rezerwujący chce wynająć mieszkanie lub pokój;

c) elektroniczny adres kontaktowy;

d) inne dane wskazane w Portalu.

Wysłanie ww. wiadomości oznacza zawarcia Umowy Rezerwacji. Gospodarz lub Pepe Housing mogą wprowadzić minimalny okres najmu. W takim przypadku, żeby dokonać Rezerwacji Rezerwujący musi chcieć wynająć mieszkanie lub pokój na co najmniej ten okres. Informacje o minimalnym okresie najmu znajdują się w Portalu lub w Ogłoszeniu.

3. Rezerwujący może dokonywać i zarządzać Rezerwacjami w Koncie.

4. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w pkt IV.2 powyżej, Pepe Housing w ciągu 1 Dnia Roboczego potwierdza Rezerwującemu dokonanie Rezerwacji lub brak możliwości dokonania Rezerwacji danego mieszkania lub pokoju. Brak możliwości dokonania Rezerwacji danego mieszkania lub pokoju powoduje rozwiązanie danej Umowy Rezerwacji.

5. W celu dokonania Rezerwacji Pepe Housing kontaktuje się z Gospodarzem na aktualnie posiadany przez Pepe Housing adres elektroniczny lub numer telefonu Gospodarza. Brak otrzymania w terminie dwóch Dni Roboczych przez Pepe Housing wiadomości zwrotnej od Gospodarza na adres [email protected], potwierdzającej możliwość dokonania Rezerwacji, lub co najmniej dwukrotne nieodebranie przez Gospodarza telefonu od Pepe Housing oznacza brak możliwości dokonania Rezerwacji. Brak możliwości dokonania Rezerwacji stanowi podstawę do usunięcia danego Ogłoszenia z Portalu.

6. Rezerwacja następuje w momencie otrzymania przez Pepe Housing od Gospodarza potwierdzenia możliwości dokonania Rezerwacji. Pepe Housing potwierdza Rezerwującemu i Gospodarzowi dokonanie Rezerwacji i informuje o momencie, w której została ona dokonana. W momencie dokonania Rezerwacji dochodzi do wykonania na rzecz Rezerwującego przez Pepe Housing usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji.

7. Z chwilą dokonania Rezerwacji Rezerwujący uzyskuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu z Gospodarzem. Pepe Housing nie uczestniczy w zawarciu umowy najmu z gospodarzem ani nie pośredniczy w zawarciu tej umowy.

8. Rezerwacja jest ważna do dnia, który Rezerwujący wskazał w wiadomości określonej w pkt IV.2 Regulaminu, jako dzień, od którego chce wynająć mieszkanie lub pokój, chyba że Rezerwujący i Gospodarz ustalili inny dzień, do którego ważna jest Rezerwacja. Do tego dnia inna osoba nie może dokonać Rezerwacji tego mieszkania lub pokoju na taki sam okres, na jaki dokonał Rezerwacji Rezerwujący (czyli okres jaki Rezerwujący wskazał jako okres najmu).

9. Rezerwujący musi, w ciągu dwunastu godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji, wpłacić na rachunek bankowy Pepe Housing opłatę należną Pepe Housing za dokonanie Rezerwacji oraz kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc umowy najmu. Rachunek Pepe Housing wskazany jest w wiadomości potwierdzającej dokonanie Rezerwacji. Wpłata może zostać dokonana przelewem bankowym, przy użyciu karty płatniczej lub w inny sposób udostępniony w Portalu. W przypadku wpłaty przelewem bankowym dla zachowania terminu, wskazanego w zdaniu pierwszym, wystarczające jest przesłanie na adres e-mail [email protected] potwierdzenia zlecenia przelewu pobranego z bankowości elektronicznej danego banku.

10. W razie niedokonania przez Rezerwującego wpłaty, o której mowa w pkt IV.9 Regulaminu, w terminie tam wskazanym, Rezerwacja jest anulowana i dana Umowa Rezerwacji ulega rozwiązaniu.

11. Rezerwujący, który nie znalazł interesującego go Ogłoszenia w Portalu, może pozostawić Pepe Housing swój adres elektroniczny, w celu przesyłania Rezerwującemu informacji o pojawieniu się Ogłoszeń mogących spełniać jego wymagania. Rezerwujący może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o pojawieniu się Ogłoszeń, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected].

V. OPŁATY

1. Opłata należna Pepe Housing za dokonanie Rezerwacji od Rezerwującego wynosi 10% kwoty najmu za cały okres najmu. Opłata ta jest wyliczana według następującego wzoru:

W = 10% x On x MC

gdzie:

W – oznacza wynagrodzenie Pepe Housing,

On – oznacza całkowity okres najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem w miesiącach. Jeżeli okres najmu wynosi więcej niż 5 miesięcy to On wynosi 5,

Mc – oznacza miesięczny czynsz najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem.

2. Pepe Housing należna jest od Gospodarza opłata w wysokości 8,61% (7% + VAT) kwoty najmu za cały okres najmu, z tytułu umożliwienia Gospodarzowi udostępnienia danego Ogłoszenia w Portalu i świadczenia usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji. Opłata ta jest wyliczana według następującego wzoru:

W = 8,61% % x On x MC

gdzie:

W – oznacza wynagrodzenie Pepe Housing,

On – oznacza całkowity okres najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem,

Mc – oznacza miesięczny czynsz najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem.

3. W razie niewniesienia przez Rezerwującego zastrzeżenia wskazanego w pkt VI.1 Regulaminu, Pepe Housing przekaże Gospodarzowi zgodnie z pkt V.4 Regulaminu, w ciągu 2 Dni Roboczych od upływu terminu na wniesienie tego zastrzeżenia, otrzymaną od Rezerwującego kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc. Kwota ta jest płatna Gospodarzowi tytułem czynszu najmu za pierwszy miesiąc umowy najmu.

4. Opłata, o której mowa w pkt V.2 Regulaminu, staje się należna Pepe Housing od momentu dokonania Rezerwacji. Opłata płatna jest poprzez potrącenie z kwoty otrzymanej przez Pepe Housing dla Gospodarza od Rezerwującego w celu zapłaty czynszu najmu za pierwszy miesiąc umowy najmu. Uprzednie oświadczenie Pepe Housing nie jest wymagane. W razie gdy wysokość kwoty należnej Gospodarzowi tytułem płatności czynszu najmu za pierwszy miesiąc jest wyższa od opłaty należnej Pepe Housing od Gospodarza, Pepe Housing przekazuje nadwyżkę na rachunek bankowy Gospodarza. W razie gdy opłata należna Pepe Housing od Gospodarza jest wyższa od kwoty należnej Gospodarzowi tytułem płatności czynszu najmu za pierwszy miesiąc, Pepe Housing wysyła na adres e-mail Gospodarza wiadomość wskazującą brakującą kwotę opłaty. Gospodarz jest zobowiązany wpłacić tę brakującą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Pepe Housing w powyższej wiadomości. Przekazanie nadwyżki na rachunek bankowy Gospodarza lub przesłanie wiadomości na adres e-mail Gospodarza o brakującej kwocie opłaty jest równoważne złożeniu oświadczenia o potrąceniu kwoty należnej Gospodarzowi z kwotą należną Pepe Housing w pozostałym zakresie.

VI. ZASTRZEŻENIA

1. Rezerwujący, do końca następnego dnia po dniu, od którego zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt IV.2 Regulaminu miał wynająć mieszkanie lub pokój będące przedmiotem Rezerwacji, może wnieść zastrzeżenie co do zgodności stanu mieszkania lub pokoju w Ogłoszeniu ze stanem faktycznym. Zastrzeżenie może być przesłane na adres e-mail [email protected] lub złożone telefonicznie pod numerem 0048-881-311-930. Pepe Housing bada zasadność zastrzeżenia w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania zastrzeżenia.

2. Jeżeli stan faktyczny odbiega w znacznym stopniu negatywnie od stanu pokoju lub mieszkania wskazanym w Ogłoszeniu, Pepe Housing uznaje zastrzeżenie i zwraca Rezerwującemu w ciągu 2 Dni Roboczych całość kwoty wskazanej w pkt IV.9 Regulaminu na rachunek, z którego otrzymał tę kwotę.

3. Jeżeli stan faktyczny nie odbiega w znacznym stopniu negatywnie od stanu pokoju lub mieszkania wskazanym w Ogłoszeniu, Pepe Housing zatrzymuje swoją opłatę otrzymaną od Rezerwującego a kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc, przekazuje Wynajmującemu. W takim przypadku Pepe Housing nie pobiera opłaty, o której mowa w pkt V.2 Regulaminu od Gospodarza, chyba że pomimo zastrzeżenia dojdzie do zawarcia umowy najmu.

VII. ANULACJA REZERWACJI

1. Rezerwujący lub Gospodarz mogą anulować Rezerwację. W celu anulowania Rezerwacji należy wysłać wiadomość o chęci dokonania anulowania Rezerwacji na adres e-mail [email protected]. Anulowanie Rezerwacji jest skuteczne z chwilą dotarcia tej wiadomości na wskazany adres.

2. Za anulowanie Rezerwacji jest również uważane niestawienie się Rezerwującego lub Gospodarza w celu zawarcia umowy najmu lub odmowa zawarcia umowy najmu (z wyjątkiem odmowy zawarcia umowy najmu przez Rezerwującego w przypadku, gdy zastrzeżenie określone w pkt VI Regulaminu zostanie uznane za zasadne).

3. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego lub Gospodarza na 60 lub więcej dni kalendarzowych przed dniem, od którego zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt IV.2 Regulaminu, Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będące przedmiotem Rezerwacji, Pepe Housing zwraca Rezerwującemu całość wpłaty, o której mowa w pkt IV.9 Regulaminu a Gospodarz nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pepe Housing opłaty wskazanej w pkt V.2 Regulaminu.

4. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego na mniej niż 60 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt IV.2 Regulaminu miał wynająć mieszkanie lub pokój będący przedmiotem Rezerwacji, Pepe Housing zatrzymuje opłatę należną Pepe Housing za dokonanie Rezerwacji a kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc umowy najmu przekazuje Gospodarzowi w terminie 5 Dni Roboczych od anulowania Rezerwacji.

5. W razie anulowania Rezerwacji przez Gospodarza na mniej niż 60 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będący przedmiotem Rezerwacji, Gospodarz jest zobowiązany zapłacić Pepe Housing opłatę określoną w pkt V.2 Regulaminu. Pepe Housing zwraca w takiej sytuacji Rezerwującemu całość wpłaty, o której mowa w pkt IV.9 Regulaminu.

6. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego, Gospodarz nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej opłaty na rzecz Pepe Housing, z wyjątkiem gdy do odmowy zawarcia umowy najmu przez Rezerwującego doszło z powodu uznania zastrzeżenia określonego w pkt VI Regulaminu za zasadne. W takim przypadku Gospodarz będzie zobowiązany do zapłaty Pepe Housing opłaty określonej w pkt V.2 Regulaminu.

7. Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko jeżeli Gospodarz anulujący Rezerwację utracił wcześniej prawo odstąpienia od Umowy lub Rezerwujący anulujący Rezerwację utracił wcześniej prawo odstąpienia od Umowy Rezerwacji dotyczącej danej Rezerwacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Gospodarz, który zawarł z Pepe Housing Umowę może w terminie 14 dni od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres s.ch[email protected] lub Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa.

2. Rezerwujący, który zawarł z Pepe Housing Umowę Rezerwacji może w terminie 14 dni od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres [email protected] lub Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa. Rezerwujący traci jednak prawo odstąpienia przed upływem 14 dni jeżeli dojdzie do Rezerwacji mieszkania lub pokoju wskazanego w Ogłoszeniu oraz jeżeli Rezerwujący wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Pepe Housing i został poinformowany przed wykonywaniem usługi, że po jej spełnieniu przez Pepe Housing, utraci prawo odstąpienia od umowy oraz oświadczył, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Rezerwacji z chwilą jej pełnego wykonania przez Pepe Housing.

3. W razie skorzystania przez Gospodarza z prawa odstąpienia od Umowy po wyrażeniu przez Gospodarza żądania rozpoczęcia wykonywania usług przez Pepe Housing przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po dokonaniu Rezerwacji, Gospodarz jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pepe Housing kwoty w wysokości wskazanej w pkt V.2 Regulaminu, za spełnione do tego momentu przez Pepe Housing świadczenia.

4. Z zastrzeżeniem pkt VIII.2 i pkt VIII.3, w przypadku odstąpienia od danej umowy Pepe Housing zwraca wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Pepe Housing zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od danej umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Pepe Housing otrzyma zgodę na inne rozwiązanie.

5. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Stosowny dokument stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu .

IX. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

1. Gospodarz może w każdym momencie wycofać Ogłoszenie z Portalu. W tym celu powinien przesłać wiadomość na adres [email protected] lub dokonać usunięcia w Koncie. Pepe Housing usuwa Ogłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2. Gospodarz może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę z 7-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym celu powinien przesłać wiadomość na adres [email protected]. W takim przypadku Pepe Housing do końca upływu okresu wypowiedzenia usuwa wszystkie Ogłoszenia Gospodarza z Portalu.

3. Rezerwujący może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres [email protected] z prośbą o usunięcie własnego Konta. Pepe Housing zobowiązuje się do usunięcia Konta w ciągu siedmiu Dni roboczych od otrzymania prośby. Taka prośba Rezerwującego oznacza wypowiedzenie Umowy.

4. Pepe Housing może usunąć Ogłoszenie z Portalu lub Rezerwację lub odmówić opublikowania Ogłoszenia lub odmówić dokonania na rzecz danego Rezerwującego Rezerwacji lub wypowiedzieć Umowę z Gospodarzem lub z Rezerwującym tylko w razie zaistnienia jednej z następujących przesłanek:

a) podania nieprawdziwych danych w Ogłoszeniu lub zapytaniu o możliwość dokonania Rezerwacji, jeżeli w razie podania prawdziwych danych Pepe Housing nie zawarłoby Umowy z Gospodarzem lub Rezerwującym;

b) wykorzystania lub próby wykorzystania Portalu w celu popełnienia przestępstwa;

c) niedokonania w przeszłości płatności opłaty należnej Pepe Housing z tytułu innego Ogłoszenia lub Rezerwacji;

d) Ogłoszenie zawiera treści wulgarne, obelżywe lub naruszające przepisy prawa;

e) gdy Gospodarz poinformuje Pepe Housing, że dane Ogłoszenie jest nieaktualne (na tej podstawie Pepe Housing nie może wypowiedzieć Umowy);

f) zamknięcia elektronicznego adresu kontaktowego przez Gospodarza i nie poinformowania Pepe Housing o nowym elektronicznym adresie kontaktowym (w takim przypadku Pepe Housing będzie uprawniony do usunięcia Ogłoszenia w terminie 7 dni od podjęcia przez Pepe Housing próby kontaktu na zamknięty elektroniczny adres kontaktowy, na tej podstawie Pepe Housing nie może wypowiedzieć Umowy).

Wypowiedzenie Umowy z jednej z powyższych przyczyn może dotyczyć jedynie osoby, która dopuściła się czynności spośród wskazanych w ww. przyczynach.

5. O usunięciu Ogłoszenia z Portalu lub Rezerwacji lub odmowie opublikowania Ogłoszenia lub odmowie dokonania na rzecz danego Rezerwującego Rezerwacji lub o wypowiedzeniu Umowy, Pepe Housing informuje Gospodarza lub Rezerwującego przesyłając wiadomość na ostatni podany przez tę osobę elektroniczny adres kontaktowy. Okres wypowiedzenia Umowy z Rezerwującym lub Gospodarzem wynosi siedem dni.

X. REKLAMACJE

1. Reklamacje i inne problemy mogą być kierowane do Pepe Housing poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail [email protected]

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Pepe Housing w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację Pepe Housing przesyła w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji, w szczególności w wiadomości przesłanej na ostatni podany przez Gospodarza lub Rezerwującego elektroniczny adres kontaktowy (adres e-mail).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu i Konta wymaga posiadania:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet;

b) elektronicznego adresu kontaktowego (poczty e-mail);

c) oprogramowania do odczytywania plików PDF;

d) przeglądarki Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 47.0 albo Google Chrome 52 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików Cookies.

2. Pepe Housing nie świadczy usług pośrednictwa w wynajmie nieruchomości ani nie wynajmuje nieruchomości własnych. Pepe Housing nie jest również stroną umowy najmu zawartej pomiędzy Gospodarzem a Rezerwującym.

3. Pepe Housing zapewni dostępność Portalu i Konta przez 80% czasu w skali miesiąca kalendarzowego.

4. Gospodarzem i Rezerwującym mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Pepe Housing zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu tylko z ważnego powodu, za które strony uważają:

a) wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Pepe Housing aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tego orzeczenia, decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego aktu wiążącego Pepe Housing,

b) zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tych zmienionych przepisów prawa,

c) wprowadzenie nowych produktów lub usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Rezerwującego i Gospodarza obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Rezerwującego i Gospodarza z kosztami,

d) poprawa przez Pepe Housing istniejących funkcji lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji i usług świadczonych przez Pepe Housing, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami,

e) rezygnacja z niektórych funkcji lub usług lub zmiana istniejących funkcji lub usług świadczonych przez Pepe Housing ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem usługi z oferty Pepe Housing albo ustaniem umowy Pepe Housing z podmiotem, z którego usług Pepe Housing korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami

f) konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Rezerwującego i Gospodarza.

6. Pepe Housing jest uprawnione do zmiany wysokości opłat i prowizji w razie wystąpienia co najmniej jednej następującej ważnej przyczyny:

a) zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 2,5 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za analogiczny okres roku poprzedniego, jeżeli zmiana ta miała miejsce nie później niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Pepe Housing zmiany;

b) zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 3 punkty procentowe, jeżeli ta zmiana miała miejsce nie później niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Pepe Housing zmiany;

c. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia rekomendacji lub innego wiążącego Pepe Housing aktu przez organ administracji publicznej, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian;

d. wprowadzenie nowych usług lub produktów, z tym że zmiana będzie dotyczyła jedynie tych nowych usług lub produktów, korzystanie z nich nie będzie dla Klienta obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Klienta z kosztami;

e. zmiana zakresu świadczenia dotychczasowych usług lub produktów, która powoduje zmianę kosztów świadczenia tych usług lub produktów o co najmniej 4%, z tym że zmiana będzie dotyczyła jedynie tych zmienionych usług lub produktów, a kierunek zmian wysokości opłat będzie zgodny z kierunkiem zmian kosztów, nie przekroczy jednokrotności tej zmiany i nastąpi nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zmiany zakresu świadczenia dotychczasowych usług lub produktów lub razem ze zmianą tego zakresu,

f. wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez Pepe Housing lub określających obowiązki Pepe Housing związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian.

Zmiany wysokości opłat lub prowizji mogą być dokonane wyłącznie zgodnie z kierunkiem zmiany wskaźnika, stawki lub innego kosztu Pepe Housing, na który Pepe Housing powołuje się jako podstawę zmiany.

7. Podwyższenie opłaty lub prowizji nie może przekroczyć odpowiednio dwukrotności dotychczasowej wysokości opłaty lub prowizji. W przypadku wprowadzenia nowej opłaty lub prowizji, jej wysokość nie może przekroczyć 300 złotych lub 5% kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:

a. 0 EURO – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 300 złotych,

b. 0 % – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 5% kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia.

8. Podwyższenie danej opłaty lub prowizji na podstawie przyczyn, o których mowa w pkt. XI.6 lit. a. – b. i e. Regulaminu, może nastąpić jedynie dwa razy w roku kalendarzowym. Oznacza to, że podwyższenie danej opłaty lub prowizji na podstawie jednej z tych przyczyn w danym roku kalendarzowym powoduje, że nie można powołać się już na żadną z tych przyczyn w tym samym roku kalendarzowym do podwyższenia tej opłaty lub prowizji.

9. Pepe Housing poinformuje Rezerwującego i Gospodarza o zmianie Regulaminu lub opłat lub prowizji i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub opłat lub prowizji. Data wejścia w życie zmian nie może być wcześniejsza niż 30 dni kalendarzowych od poinformowania Rezerwującego i Gospodarza o zmianie.

10. Pepe Housing informuje Gospodarza i Rezerwującego o zmianach Regulaminu lub opłat lub prowizji przesyłając nową treść Regulaminu lub informacje o nowych opłatach lub prowizjach na ostatni adres elektroniczny Gospodarza i Rezerwującego podany Pepe Housing.

11. Zmiany Regulaminu lub opłat lub prowizji obowiązują Gospodarza i Rezerwującego od terminu określonego przez Pepe Housing, nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych, jeżeli przed upływem 30 dni od dnia poinformowania Gospodarza i Rezerwującego o zmianach dany Gospodarz lub Rezerwujący nie wypowie Umowy wiążącej go z Pepe Housing. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Pepe Housing. Jeżeli Gospodarz lub Rezerwujący nie wypowie Umowy wiążącej go z Pepe Housing, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

12. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.pepehousing.pl/terms-and-conditions/

13. Gospodarz i Rezerwujący ponoszą koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

14. Zabronione jest dostarczanie poprzez Portal lub Konto treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu lub Konta w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Pepe Housing, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.

15. W razie zmiany podanych Pepe Housing danych kontaktowych, Rezerwujący lub Gospodarz do dnia ustania Umowy , zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Pepe Housing niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany, poprzez przesłanie wiadomości na adres [email protected] .

16. Pepe Housing ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczonych usług z Regulaminem, który wystąpił lub ujawnił się w okresie obowiązywania Umowy.

17. Ustępy 14 – 19 niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Rezerwujących, w zakresie Umowy Rezerwacji oraz Gospodarzy, którzy zawarli Umowę i korzystają z usług Pepe Housing w charakterze konsumenta, w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks cywilny. Ustępy 14 – 19 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Umów zawartych z Rezerwującymi.

18. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Pepe Housing usług, Gospodarz lub Rezerwujący ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli usługa jest wykonywana niezgodnie z Umową lub Umową Rezerwacji, to odpowiednio Gospodarz lub Rezerwujący może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową lub Umową Rezerwacji. Pepe Housing może odmówić doprowadzenia usługi do zgodności z Umową lub Umową Rezerwacji, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową lub Umową Rezerwacji jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Pepe Housing.

19. Dodatkowo, jeżeli usługi są niezgodne z Umową lub Umową Rezerwacji, odpowiednio Gospodarz lub Rezerwujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny usługi albo odstąpieniu od Umowy albo Umowy Rezerwacji, pod warunkiem, że:

a)doprowadzenie do zgodności usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;

b)Pepe Housing nie doprowadził usługi do zgodności z Umową albo Umową Rezerwacji w rozsądnym czasie od chwili, w której Pepe Housing został poinformowany przez odpowiednio Gospodarza albo Rezerwującego o braku zgodności z Umową albo Umową Rezerwacji, i bez nadmiernych niedogodności dla Gospodarza albo Rezerwującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;

c)brak zgodności usługi z Umową albo Umową Rezerwacji występuje nadal, mimo że Pepe Housing próbował doprowadzić usługę do zgodności z Umową albo Umową Rezerwacji;

d)brak zgodności usługi z Umową albo Umową Rezerwacji jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy albo Umowy Rezerwacji bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia usługi do zgodności z Umową albo Umową Rezerwacji; albo

e)z oświadczenia Pepe Housing lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z Umową albo Umową Rezerwacji w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla odpowiednio Gospodarza albo Rezerwującego.

20. Gospodarz albo Rezerwujący nie może odstąpić od odpowiednio Umowy albo Umowy Rezerwacji na podstawie pkt. XI.16 powyżej, jeżeli usługi są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności usługi z Umową albo Umową Rezerwacji jest nieistotny.

21. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy albo Umowy Rezerwacji, w jakiej wartość usług niezgodnych z Umową pozostaje do wartości usług zgodnych z Umową albo Umową Rezerwacji. Przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym usługi pozostawały niezgodne z Umową albo Umową Rezerwacji. W przypadku odstąpienia Pepe Housing jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej usłudze niezgodnej z Umową albo Umową Rezerwacji oraz usłudze, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy albo Umowy Rezerwacji.

22. Pepe Housing ma obowiązek dokonać zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy albo Umowy Rezerwacji lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo Umowy Rezerwacji lub obniżeniu ceny. Pepe Housing dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Gospodarz albo Rezerwujący, chyba że Gospodarz albo Rezerwujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23. Gospodarz lub Rezerwujący mają możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

24. W razie, gdy Gospodarz lub Rezerwujący zawarł umowę z Pepe Housing za pośrednictwem sieci Internet, to Gospodarz lub Rezerwujący uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec .europa .eu/consumers/odr/ . W tym trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) i tylko wówczas, gdy Pepe Housing i Gospodarz lub Rezerwujący wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem . Wykaz podmiotów ADR znajduje się na stronie internetowej platformy ODR. Pepe Housing również może złożyć wniosek o wszczęcie pozasądowego rozstrzygania sporu przeciwko Gospodarzowi lub Rezerwującem za pośrednictwem platformy ODR – jeśli obie strony wcześniej zgodzą się na takie rozwiązanie, a regulamin podmiotu ADR i prawo nie wyłączają takiej możliwości.

25. W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-636) Warszawie przy Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa, e-mail: [email protected]

– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi.......

– Data zawarcia umowy( *)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMS AND CONDITIONS OF USE OF THE PEPE HOUSING PORTAL dated 17.05.2023

These terms and conditions define the rules for the provision of services by Pepe Housing sp. z o.o. within the framework of the internet portal functioning on the websites www.pepehousing.pl and www.pepehousing.com.

I. DEFINITIONS

1) Portal - the Internet advertising service under the name Pepe Housing operating at the following Internet addresses: www.pepehousing.pl and www.pepehousing.com, owned and administered by Pepe Housing, enabling the posting and viewing of Advertisements and the making of Reservations.

2. Pepe Housing - Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.) with its registered office in (01-636) Warsaw at Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warsaw, entered by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000643476, REGON: 365694132, NIP: 5252681396. Contact details: [email protected].

3. Booker – a person using the Portal in order to make a Booking or a person who has already made a Booking through the Portal.

4. Landlord – a person using the Portal in order to display an Advertisement or a person, whose apartment or room has been reserved by the Portal.

5. Advertisement – announcement of the intent to lease an apartment or room displayed in the Portal that is made available to the Bookers by the Landlord.

6. Booking – reservation of priority to lease the apartment or room specified in the Advertisement, performed through the Portal by the Booker.

7. Terms and Conditions – The present Terms and Conditions.

8. Business Day - A day other than Saturday, Sunday or a public holiday in Poland.

9. Account - the part of the Portal set aside for the Booker or Landlord, where the Landlord or Booker may use the functions provided by Pepe Housing, in particular consisting in the possibility of ordering a Booking or accepting a Booking.

10. Contract - in the case of a Booker, this is the contract for the use of the Account. In the case of the Landlord, it is an agreement for the use of the Account, to enable the provision of Advertisements on the Portal and to provide services aimed at making a Booking.

11. the Booking Agreement - this is the agreement with the Booker under which Pepe Housing brings about a Booking on behalf of the Booker.

II. ACCOUNT

1. In order to access the Account, the Booker or Landlord must register on the Portal. Registration implies the conclusion of a Contract. The Contract will be deemed to have been concluded when Pepe Housing informs the Booker or Landlord respectively of the registration of the Account on the Portal or in a message sent to the email address of the Booker or Landlord. The Landlord may also conclude the Contract in writing. In this case, the Contract will be deemed to have been concluded when signed by the Landlord and Pepe Housing. The Contract is concluded for an indefinite period.

2. In order to conclude a Contract, you must:

a. provide all the data that Pepe Housing requires during the Account registration process;

b. accept the Terms and Conditions and other clauses required during the Account registration process.

3. All information provided to Pepe Housing prior to and during the term of the Agreement shall be truthful and not misleading.

4. The Contract may also be concluded by means other than those described in Section II of the Terms and Conditions if Pepe Housing so agrees with the Booker or Landlord.

5. the Terms and Conditions and other documents that Pepe Housing must provide to the Booker or Landlord in accordance with the law will be sent:

a. in electronic form to the email address provided by the Booker or Landlord, as applicable; or

b. by any other means specified in the Portal or the Terms and Conditions.

6. Access to the Account, the use of the Account, and the sharing of Advertisements is free of charge, in that the Booker or Landlord shall not have to pay any consideration for access to the Account, the use of the Account and the sharing of Advertisements, except for the provision of personal data necessary for Pepe Housing to perform the Agreement.

7. The Landlord or the Booker shall use the Account, including the information provided therein, solely for their own personal use, in accordance with the purpose of the Portal and the Account, the law and the provisions of the Terms and Conditions.

8. The Booker and Landlord must protect their login and password to the Account and not disclose them to others. The Account of a particular Booker or Landlord may only be used by that Booker or Landlord . A Booker or Landlord must not share their Account with any other person, including other Bookers or Landlords. If a Booker or Landlord suspects that someone may have obtained their login or password then they should change it immediately and consider the need to block the payment card provided in the Account.

9. Pepe Housing may block a Booker or Host's access to an Account if it has reasonable grounds to believe that an unauthorized person is attempting to use the Account or obtain information from it. If the Booker or Landlord disagrees with the block or wishes to remove the block they must send a message to the contact email address. Pepe Housing will attempt to clarify the situation and restore use of the Account or provide the Booker or Landlord with information on what needs to be done to restore such use. Pepe Housing may also decide to remove the block itself.

III. PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS

1. Pepe Housing shall provide to the Host, on the basis of the Agreement, a service whereby it provides an Account, makes it possible to make Advertisements available on the Portal and provides services aimed at making Reservations. As part of the Agreement, the Landlord may display multiple Advertisements on the Portal.

2. In order to make an Advertisement available on the Portal, the Landlord should provide the person authorized by Pepe Housing or send it to [email protected] or via a special form in the Account:

a) description of the apartment or room they intend to lease, including the address of the apartment or room;

b) an up-to-date photo of the apartment or room;

c) proposed terms of lease;

d) their contact data, including their electronic contact address.

3. Pepe Housing may refuse to display the Advertisement in the Portal, if the apartment or room is neglected, has not been renovated for a long time, is dirty or significantly deviates from the standard presented by other apartments or rooms presented in the Advertisements.

4. In the Advertisement the Landlord may present only the apartment or room, of which they are the owner or which they are entitled to dispose of on a different basis.

5. In the Advertisement the Landlord may present only such photos, to the use of which they are legally entitled and which do not infringe the rights of the third persons. For the purpose of the Advertisement, the Landlord grants Pepe Housing a non-exclusive license to use the descriptions or photos of the apartment or room in the Portal, as well as to publish them in the social media, in order to facilitate their viewing by the Bookers. The Landlord also grants Pepe Housing a non-exclusive license to use these descriptions or photos in the Portal or in Pepe Housing profiles in social media after the termination of validity of the Advertisement. The Landlord may at any time request from Pepe Housing to cease to use the descriptions or photos, by sending the appropriate information to the address: [email protected] . Pepe Housing shall cease to use the description and the photos within 7 days from the reception of the aforementioned request at the indicated address. The license above is free.

6. Pepe Housing are entitled to provide access to the Advertisement with their own appropriate description or plan of the apartment or room. The description may also be translated into a foreign language. The Landlord provides Pepe Housing only with descriptions and photos of the apartment or room that are factually correct.

7. Pepe Housing do not verify the reliability of the Advertisement and enable publication of the Advertisement solely on the basis of affirmation and claims by the Landlord, including also the conformity of the Advertisement with the factual state of the apartment or room. Pepe Housing updates the Advertisement only at the request by the Landlord.

IV. MAKING A BOOKING

1. Pepe Housing provides the Bookers with the service aimed at making the Booking.

2. In order to make the Booking, the Booker should send a message through the Portal or to the email address: [email protected] . The message should include the following data:

a) the date, from which the Booker intends to lease the apartment or room;

b) the date, until which the Booker intends to lease the apartment or room;

c) electronic contact address;

d) other data indicated in the Portal.

The sending of the aforementioned message implies the conclusion of the Booking Agreement. The Landlord or Pepe Housing can introduce a minimum rental period. In that case, to make a reservation, the Booker must be willing to rent an apartment or room for at least this period. Information on the minimum rental period can be found on the Portal or in the Announcement.

3. The Booker may make and manage Bookings in the Account.

4. Upon reception of the information discussed above in pt. IV.2, Pepe Housing shall, within 1 Business Day, confirm to the Booker that the Booking has been made or that it is not possible to make a Booking of the flat or room in question. Failure to make a Reservation of the relevant flat or room shall result in termination of the relevant Reservation Agreement.

5. In order to make the Booking, Pepe Housing contacts the Landlord using the Landlord’s electronic contact address or phone number currently available for Pepe Housing. Should Pepe fail to receive a return message from the Landlord to the email address [email protected] within two Business Days, confirming the possibility to make the Booking, or a failure to answer the phone from Pepe at least twice shall be considered as lack of possibility to make a Booking. The lack of possibility to make a Booking constitutes a basis to remove the given Advertisement from the Portal.

6. The Booking is considered completed in the moment of reception by Pepe Housing the Landlord’s message confirming the possibility to make a Booking. Pepe Housing confirms to the Booker and the Landlord the fact of the Booking and informs of the time, when it has become completed. At the time when the Booking is made, the service provided by Pepe Housing for the Booker aimed at making the booking is completed.

7. At the time when the Booking is made, the Booker claims priority to conclude the lease contract with the Landlord. Pepe Housing does not participate in the conclusion of the contract with the Landlord, nor act as intermediary in the conclusion of the contract.

8. The Booking is valid until the day that the Booker indicated in the message specified in clause IV.2 of the Terms and Conditions as the day from which he or she wishes to rent the flat or room, unless the Booker and the Host have agreed on a different day until which the Booking is valid. Until that day, another person may not make a Booking of that flat or room for the same period for which the Booker has made the Booking (i.e. the period that the Booker has indicated as the rental period).

9. Within twelve hours of receiving confirmation of the Booking, the Booker is obliged to perform the due payment to Pepe Housing for making the Booking, as well as the amount equaling the monthly value of rent for the apartment or room for which the Booking is made. The bank account number of Pepe Housing is indicated in the message, which confirms the completed Booking. The payment may be performed by a bank transfer, using a payment card or in any other way specified in the Portal. In case of payment by a bank transfer, it is sufficient for the sake of meeting the deadline indicated in the first sentence, to send the confirmation of the transfer order downloaded from the electronic system of the given bank to the email address: [email protected]

10. In the event of the Bookers failure to make the payment referred to in point IV.9 of the Terms and Conditions, by the deadline indicated therein, the Booking is canceled.

11. The Booker, who has failed to find a suitable Advertisement in the Portal, may announce to Pepe Housing their electronic address, so that the former may be provided with the information of new Advertisements appearing in the Portal, which may meet their requirements. The Booker may at any moment renounce from the reception of information appearing in the Advertisements by sending a message to the address: [email protected] .

V. PAYMENTS

1. The payment due to Pepe from the Booker for making the Booking amounts to 10% of the rent amount for the total period of the lease. The payment is calculated on the basis of the below formula:

R = 10% x Lp x Mr

where:

R – refers to the remuneration for Pepe,

Lp – refers to the total rental period agreed by the Booker with the Landlord in months. If the rental period is more than 5 months, it shall be 5,

Mr – refers to the monthly rent for the lease agreed upon by the Booker with the Landlord.

2. Pepe Housing are entitled to receive from the Landlord a payment totalling 8,61% (7% + VAT) of the rent amount for the total period of the lease, for providing the Landlord with a possibility to publish the given Advertisement in the Portal and the provision of service aimed at making the Booking. The payment is calculated on the basis of the below formula:

R = 8,61% % x Lp x Mr

where:

W – refers to the remuneration for Pepe Housing,

Lp – refers to the total lease period agreed upon by the Booker with the Landlord in months.

Mr – refers to the monthly rent for the lease agreed upon by the Booker with the Landlord.

3. Should the Booker fail to submit an objection indicated in pt. VI.1 of the Terms and Conditions, Pepe Housing shall transfer to the Landlord, in accordance with pt. V.4 of the Terms and Conditions, the amount equalling the monthly rent for the apartment or room concerned within 2 Business Days from the termination of the period for submission of objection. This amount is payable to the Landlord as the rent for the first month of the lease contract.

4. The payment, stipulated in pt. V.2 of the Terms and Conditions, becomes payable to Pepe Housing from the moment of making the Booking. The payment is performed by deduction from the amount received by Pepe Housing for the Landlord from the Booker as the rent for the first month of the lease period. No previous claim by Pepe Housing is required. In case the amount payable to the Landlord as the payment of the rent for the first month of the lease contract is higher than the payment due to be performed by the Landlord to Pepe Housing, Pepe Housing shall transfer the surplus to the bank account of the Landlord. If the payment due to be performed to Pepe Housing by the Landlord is higher than the amount payable to the Landlord as the rent for the first month of the lease contract, Pepe Housing shall send a message to the email address of the Landlord indicating the lacking amount. The Landlord is obliged to pay the lacking amount to the bank account indicated by Pepe Housing in the aforementioned message. The transfer of the surplus to the bank account of the Landlord or sending the message of the missing amount of the payment to the Landlord’s email address is equivalent to submitting a statement of deducing the amount due for the Landlord with the amount payable to Pepe in the remainder thereof.

VI. OBJECTIONS

1. The Booker, until the end of the day following the date, from which, according to the message indicated in pt. IV.2 of the Terms and Conditions, they were supposed to lease the apartment or room constituting the subject of the Booking, may submit an objection concerning the conformity of state of the apartment or room in the Advertisement with the factual state. The objection may be submitted to the email address: [email protected] or submitted by phone at the number 0048-881-311-930. Pepe Housing shall investigate the legitimacy of the objection within 2 Business Days from the reception thereof.

2. If the factual state diverges substantially from the state of the apartment or room presented in the Advertisement, Pepe Housing accept the objection and return to the Booker within 2 Business Days the entire amount specified in pt. IV.9 of the Terms and Conditions by transfer to the same account, from which the payment was received.

3. If the factual state fails to diverge substantially in a negative manner from the state of the apartment or room presented in the Advertisement, Pepe Housing keep their payment received from the Booker and transfer the amount equal to the monthly rent for the apartment or room, which the Booking concerns, to the Landlord. In such a case, Pepe Housing does not collect the payment specified in pt. V.2 of the Terms and Conditions from the Landlord, unless the contract is concluded despite the objection.

VII. CANCELLATION OF THE BOOKING

1. The Booker or the Landlord may cancel the Booking. In order to cancel the Booking one should send a message indicating their intent to cancel the Booking to the email address: [email protected] . Cancellation of the Booking is valid from the time of appearance of the message at the specified address.

2. It is also considered as cancellation of the Booking, if the Booker or the Landlord fail to arrive in order to conclude the lease contract or refuse to do so (except for the refusal to conclude the lease contract by the Booker in case, when the objection specified in pt. VI of the Terms and Conditions is considered relevant).

3. If the Booking is canceled by the Booker and the Landlord 60 or more calendar days before the date, from which, according to the information specified in pt. IV.2 of the Terms and Conditions, the Booker was supposed to rent the apartment or room constituting the subject of the Booking, Pepe Housing return to the Booker the entire payment discussed in pt. IV.9 of the Terms and Conditions, and the Landlord is not obliged to perform the payment indicated in pt. V.2 of the Terms and Conditions to Pepe.

4. Should the cancellation of the Booking by the Booker take place less than 60 calendar days before the date, from which, according to the information specified in pt. IV.2 of the Terms and Conditions, the Booker was supposed to rent the apartment or room constituting the subject of the Booking, Pepe Housing keep the payment due to Pepe Housing for making the Booking and the amount equalling the monthly rent for the apartment or room, which the Booking concerns, is transferred by Pepe Housing to Landlord within 5 Business Days from the cancellation of the Booking.

5. Should the cancellation of the Booking by the Landlord take place less than 60 calendar days before the date, from which, the Booker was supposed to rent the apartment or room constituting the subject of the Booking, the Landlord is obliged to perform to Pepe Housing the due payment specified in pt. V.2 of the Terms and Conditions. Pepe Housing in this situation returns to the Booker the entire payment performed by the latter, stipulated in pt. IV.9 of the Terms and Conditions.

6. In case of cancellation of the Booking by the Booker, the Landlord is not obliged to perform any payment to Pepe Housing, with exception of situations, when the refusal to conclude the lease contract by the Booker took place as a consequence of acceptance of the objection specified in pt. VI of the Terms and Conditions as valid. In such case, the Landlord shall be obliged to perform the payment specified in pt. V.2 of the Terms and Conditions to Pepe Housing.

7. This clause shall only apply if the Landlord canceling the Booking has previously forfeited the right to cancel the Contract or the Booker canceling the Booking has previously forfeited the right to cancel the Booking Contract relating to the Booking.

VIII. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

1. The Landlord, who concluded with Pepe Housing a contract for the publication of the Advertisement in the Portal and for the provision of service aiming at the making of the Booking may withdraw therefrom within 14 days without providing any reasons nor bearing any costs. The deadline is considered met, if the statement has been sent to the email address: [email protected] or Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa before its expiry.

2. The Booker, who concluded with Pepe a booking contract may withdraw therefrom within 14 days without providing any reasons nor bearing any costs. The deadline is considered met, if the statement has been sent to the email address: [email protected] or Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa before its expiry. However, the Booker shall forfeit the right of withdrawal before the expiry of the 14 days if the Booking of the flat or room indicated in the Advertisement takes place and if the Booker has agreed to the full performance of the service by Pepe Housing and has been informed prior to the performance of the service that, once the service has been provided by Pepe Housing, he will forfeit his right of withdrawal and has stated that he has acknowledged that he will forfeit his right of withdrawal from the Booking Agreement as soon as the service has been fully performed by Pepe Housing.

3. If the Landlord uses its right to withdraw from the Contract after the Landlord has expressed a request for Pepe Housing to commence performance of services before the expiry of the withdrawal period and after the Booking has been made, the Landlord shall be obliged to pay Pepe Housing the amount indicated in Section V.2 of the Terms and Conditions for the services Pepe Housing has provided up to that time.

4. Subject to Section VIII.2 and Section VIII.3, in the event of withdrawal from the contract in question, Pepe Housing shall reimburse all payments received, without delay and in any event not later than 14 days from the day on which Pepe Housing is informed of the decision to exercise its right of withdrawal from the contract in question. The reimbursement of payments will be made using the same means of payment as those used in the original transaction, unless Pepe Housing is agreed otherwise.

5. It is also possible to exercise one’s right of withdrawal from the contract by using the form, which constitutes Annex no. 2 to the Act of 30 May 2014 on consumer rights. The aforementioned document constitutes Annex no. 1 to the Terms and Conditions.

IX. TERMINATION OF THE COOPERATION

1. The Landlord may at any time withdraw the Advertisement from the Portal. In order to do that, they should send an information thereof to the email address: [email protected] or make a deletion in his Account. Pepe Housing shall remove the Advertisement within 7 days from the reception of the information referred to in the previous sentence.

2. The Landlord may terminate the Agreement at any time with a 7-day notice period. For this purpose, he should send a message to the address [email protected]. In this case, Pepe Housing removes all Landlord Advertisements from the Portal by the end of the notice period.

3. The Booker party may at any time contact via email to [email protected] with a request to delete his own account. Pepe Housing undertakes to delete the account within seven Business Days of receiving the request.Such a request of the Booker means termination of the Agreement.

4. Pepe Housing may only remove an Advertisement from the Portal or a Booking or refuse to publish an Advertisement or refuse to make a Booking in favour of a particular Booker or terminate the Landlord or Booker Agreement in the event of one of the following circumstances::

a) provision of false data in the Advertisement or in the inquiry regarding the possibility of making the Booking if in the case of providing true data Pepe Housing has not concluded a contract with the Landlord or Booker;

b) using or an intent to use the Portal in order to commit a crime;

c) failure to perform a due payment to Pepe Housing in the past for other Advertisement or Booking;

d) the Advertisement displays contents of vulgar, offensive character or forbidden by the law;

e) if the Landlord inform Pepe Housing, that the Advertisement is no longer valid (Pepe Housing may not withdraw from the contract on such basis);

f) closure of the electronic contact address by the Landlord without informing Pepe Housing of the new electronic contact address (in such case Pepe Housing shall be entitled to remove the Advertisement within 7 days from the intent by Pepe Housing to contact the closed electronic contact address; Pepe Housing may not withdraw from the contract on such basis).

Termination of the Agreement on one of the above grounds may only apply to a person who has committed an act among those indicated in the aforementioned grounds.

5. Pepe Housing shall inform the Landlord or the Booker of the removal of an Advertisement from the Portal or a Booking or the refusal to publish an Advertisement or the refusal to make a Booking in favor of the relevant Booker or the termination of the Contract by sending a message to the last electronic contact address provided by that person. The termination period for the Booker or Landlord is seven days.

X. COMPLAINTS

1. Complaints and other problems may be addressed to Pepe Housing via a notification sent to the email address [email protected]

2. Complaints shall be examined by Pepe Housing within 14 days from the submission of the complaint.

3. Pepe Housing shall send the response in writing or on other durable medium information, in particular in the message sent to the last electronic contact address submitted by the Landlord or the Booker (email address).

XI. FINAL PROVISIONS

1. In order to use the Portal and the account it is required to have:

a) a device with Internet access;

b) electronic contact address (e-mail);

c) a software enabling to view PDF files;

d) a Web browser: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 47.0 or Google Chrome 52 (or their newer versions) with cookies enabled.

2. Pepe Housing do not provide services as intermediary in property rental nor lease their own properties. Furthermore, Pepe Housing is not a party of the contract concluded between the Landlord and the Booker.

3. Pepe Housing shall ensure the availability of the Portal throughout 80% of time in each calendar month.

4. Only adult persons may be the Landlord and the Booker.

5. Pepe Housing reserve the right to amend the Terms and Conditions for the following important reasons specified below by the parties:

a) publication of a common court ruling, as well as decision, instruction, recommendation or any other act issued by a public administration body binding for Pepe Housing, resulting in the necessity to introduce amendments to the Terms and Conditions, the changes will apply only to provisions requiring a change based on this decision, decision, recommendation, recommendation or other act binding on Pepe Housing,

b) change to the legal state resulting in the necessity to introduce amendments to the Terms and Conditions wherein the changes will only apply to provisions requiring an amendment based on those amended legal regulations,

c) introduction of new products or services, provided that the amendment to of the Terms and Conditions may solely refer to the introduction or change of provisions related to these products and services, their use shall not be obligatory for the Booker and the Landlord, and the failure to use them will not result in any costs for the Booker and the Landlord,

d) improvement by Pepe Housing of the existing functions or services provided in order to increase the level of security, personal data protection or improvement of utility of the functions and services made available and provided by Pepe Housing, on condition that the amendment to the Terms and Conditions may solely be related with the introduction of decisions or change of provisions concerning the aforementioned functions and services,

e) renouncement from certain functions or services, or amendment to the existing functions or services provided by Pepe Housing with regard to impossibility of further provision of the given service in the form hitherto applied, related with the withdrawal of the service from the Pepe Housing offer or from the termination of a contract with an entity, who provided services for Pepe Housing by the Terms and Conditions may solely concern the introduction, removal or amendment of provisions related to the aforementioned functions and services,

f) necessity to clarify the provisions of the Terms and Conditions or introduce editorial changes without any negative consequence to the content of the rights and obligations of the Booker and the Landlord.

6. Pepe Housing is entitled to change the fees and charges in the event of one or more of the following compelling reasons:

a) a change in any of the consumer price indexes announced by the Central Statistical Office by at least 2.5 percentage points in relation to the index announced by the Central Statistical Office for the corresponding period of the previous year, if this change occurred no later than 4 months prior to Pepe Housing's announcement of the change;

b) a change in the average remuneration in the enterprise sector as announced by the Central Statistical Office by at least 3 percentage points, if this change occurred no later than 4 months prior to Pepe Housing's announcement of the change;

c) the issuance of a decision by a general court of law or the issuance of a decision, recommendation or other binding act of Pepe Housing by a public administration body, resulting in the necessity to make changes;

d) the introduction of new services or products, except that the change will only apply to the new services or products, the use of the new services or products will not be compulsory for the Customer, and there will be no cost to the Customer for not using them;

e) a change in the scope of provision of existing services or products which results in a change of at least 4% in the cost of providing those services or products, except that the change will apply only to those changed services or products and the direction of the change in charges will be in line with the direction of the change in costs, will not exceed one times that change and will occur no later than 4 months after the change in the scope of provision of existing services or products or together with the change in that scope,

f) the introduction of new legislation defining the rules for the provision of services or the performance of activities by Pepe Housing or defining Pepe Housing's obligations in relation to the provision of such services or the performance of activities, resulting in the need for changes.

Changes in the amount of fees or commissions may only be made in accordance with the direction of the change in the index, rate or other cost of Pepe Housing which Pepe Housing refers to as the basis for the change.

7. An increase in the fee or commission may not exceed double the previous fee or commission, respectively. If a new fee or commission is introduced, its amount may not exceed PLN 300 or 5% of the amount which is the basis for its calculation. In the case of an increase in the fee or commission, the amount of which was previously:

a. EUR 0 - the fee as a result of the increase may not exceed PLN 300,

b. 0 % - the fee or commission as a result of the increase may not exceed 5% of the amount constituting the basis for its calculation.

8. An increase of the fee or commission in question on the grounds referred to in point. XI.6 letters a. - b. and e. Terms and Conditions may only be increased twice in a calendar year. This means that an increase of a given fee or commission on the basis of one of these reasons in a given calendar year means that it is no longer possible to invoke any of these reasons in the same calendar year to increase that fee or commission.

9. Pepe Housing shall inform the Booker and the Landlord of any change to the Terms and Conditions or fees or charges and of the effective date of the amended Regulations or fees or charges. The effective date of the changes cannot be earlier than 30 calendar days after the Booker and Landlord have been informed of the change.

10. Pepe Housing shall inform the Landlord and the Booker of changes to the Terms and Conditions or fees or commissions by sending the new Terms and Conditions or information on new fees or commissions to the last email address of the Landlord and Booker given to Pepe Housing.

11. Amendments to the Terms and Conditions or fees or commissions shall be binding on the Landlord and Booker from a date specified by Pepe Housing, which shall not be less than 30 calendar days, if, prior to the expiry of 30 days from the date on which the Landlord and Booker are informed of the amendments, the Landlord or Booker concerned has not terminated the Agreement binding it to Pepe Housing. The notice period is 30 days. The notice of termination must be sent to [email protected] or in writing to Pepe Housing's registered address. If the Landlord or Booker does not terminate the Agreement binding him/her to Pepe Housing, he/she will be deemed to have agreed to the changes.

12. The Terms and Conditions are available at Pepe website under the address: www.pepehousing.pl/terms-and-conditions/

13. The Landlord and the Booker bear the costs related to the use of means of distance communication, especially the telecommunication network according to the tariff of their network provider.

14. It is forbidden to use the Portal or account for the display of illegal contents. It is unacceptable to use the Portal or account in a manner allowing for or aimed at enabling unauthorised access to the computer system of Pepe Housing, introduction of malware into the system or hindering or obstructing its proper functioning.

15. If the contact details given to Pepe Housing change, the Booker or the Landlord shall inform Pepe Housing immediately, but no later than within 7 days of the change, by sending an e-mail to [email protected] .

16. Pepe Housing shall be liable for any non-compliance of the services provided with the Terms and Conditions that occurs or becomes apparent during the term of the Agreement.

17. Paragraphs 14 - 19 of this Section shall only apply to Booking Parties, within the scope of the Booking Agreement, and to Landlord who have entered into the Agreement and use Pepe Housing's services as a consumer, within the meaning of the Civil Code Act. Paragraphs 14 - 19 of this Section do not apply to Contracts concluded with Bookers.

18. In the event of improper performance of the services by Pepe Housing, the Landlord or Booker has the possibility of exercising the rights regulated in section 5b of the Consumer Rights Act. If the service is not performed in accordance with the Agreement or the Reservation Agreement, the Landlord or the Booker respectively may demand that the service be brought into conformity with the Agreement or the Reservation Agreement. Pepe Housing may refuse to bring the service into conformity with the Agreement or the Reservation Agreement if bringing the service into conformity with the Agreement or the Reservation Agreement is impossible or would require excessive costs for Pepe Housing.

19. In addition, if the services do not comply with the Contract or the Booking Agreement, the Landlord or Booker, as the case may be, may make a declaration to reduce the price of the service or to withdraw from the Contract or the Booking Agreement, provided that:

a)bringing the service into conformity with the Contract is impossible or requires excessive costs pursuant to Article 43m(2) and (3) of the Consumer Rights Act;

b)Pepe Housing has failed to bring the service into conformity with the Contract or the Booking Agreement within a reasonable time after Pepe Housing has been informed by the Landlord or the Booker, as the case may be, of the non-conformity with the Contract or the Booking Agreement, and without unreasonable inconvenience to the Landlord or the Booker, taking into account their nature and the purpose for which they are used;

c)the non-conformity of the service with the Contract or the Reservation Agreement continues even though Pepe Housing has attempted to bring the service into conformity with the Contract or the Reservation Agreement;

d)the non-conformity of the service with the Contract or Reservation Agreement is so significant as to warrant a reduction in price or cancellation of the Contract or Reservation Agreement without first seeking to bring the service into conformity with the Contract or Reservation Agreement; or

e)it is clear from Pepe Housing's statement or circumstances that it will not bring the service into compliance with the Contract or Reservation Agreement within a reasonable time or without undue inconvenience to the Landlord or Booker, as applicable.

20. The Landlord or the Booker may not withdraw from the Contract or the Booking Agreement, respectively, on the basis of clause XI.16 above, if the services are provided in exchange for payment of a price and the non-conformity of the service with the Contract or the Reservation Agreement is immaterial.

21. The reduced price must be in such proportion to the price under the Contract or Reservation Agreement as the value of the non-conforming services remains to the value of the conforming services under the Contract or Reservation Agreement. The reduction in price must take into account the time during which the services remained inconsistent with the Contract or Reservation Agreement. In the event of cancellation, Pepe Housing shall be obliged to refund the price only to the extent that the price corresponds to the services that are not in conformity with the Contract or the Reservation Agreement and to the services whose obligation to provide them has fallen due to cancellation of the Contract or the Reservation Agreement.

22. Pepe Housing is obliged to reimburse the price due as a result of exercising the right to withdraw from the Contract or the Reservation Agreement or to reduce the price promptly, but no later than within 14 days from the day of receipt of the declaration on withdrawal from the Contract or the Reservation Agreement or on reduction of the price. Pepe Housing shall refund the price using the same method of payment used by the Landlord or the Booker, unless the Landlord or the Booker has expressly agreed to a different method of refund that does not incur any costs for the Landlord or the Booker.

23. The Landlord or Booker shall have the possibility to use alternative out-of-court complaint and redress procedures. The rules of access to these procedures are available at the offices or on the websites of the entities authorized to handle disputes out of court. They may be, in particular, consumer ombudsman or Provincial Inspectorates of Commercial Inspection, the list of which is available on the website of the Office of Competition and Consumer Protection at http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

24. In the event that the Landlord or Booker has entered into a contract with Pepe Housing via the Internet, the Landlord or Booker shall be entitled to make use of the out-of-court means of dispute resolution through the ODR platform operating in the countries of the European Union, available on the website at: http://ec .europa .eu/consumers/odr/ . In this out-of-court procedure, complaints can only be dealt with by one of the authorized entities (referred to as an ADR entity) and only if Pepe Housing and the Landlord or Booker have agreed in advance to have the case dealt with by a specific ADR entity, in accordance with its rules of procedure . A list of ADR entities can be found on the ODR platform's website. Pepe Housing may also submit a request for out-of-court dispute resolution against a Landlord or Booker via the ODR platform - if both parties agree in advance and the ADR entity's rules of procedure and the law do not exclude this possibility.

25. In matters not regulated, Polish law shall be applied.

Annex No. 1 to the Rules

MODEL WITHDRAWAL FORM

(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from a contract)

- Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in (01-636) Warsaw at Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warsaw, e-mail: [email protected]

- I hereby give notice of my withdrawal from the contract for the provision of the following service.......

- Date of conclusion of the agreement( *)

- Name and surname of the consumer

- Consumer's address

- Consumer's signature (only if the form is sent on paper)

- Date

( *) Delete where not applicable.