.

Terms of Services

*** english version below ***

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU PEPE HOUSING z dnia 09.03.2020

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Pepe Housing sp. z o.o.  w ramach portalu internetowego funkcjonującego na stronach www.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com

I. DEFINICJE

1. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Pepe Housing działający pod adresem internetowym www.pepehousing.pl oraz www.pepehousing.com, którego właścicielem i administratorem jest Pepe Housing, umożliwiający zamieszczanie oraz przeglądanie Ogłoszeń a także dokonywanie Rezerwacji.

2. Pepe Housing – Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-636) Warszawie przy Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643476, REGON: 365694132, NIP: 5252681396. Dane kontaktowe: s.chmiel@pepehousing.pl

3. Rezerwujący – Osoba korzystająca z Portalu w celu dokonania Rezerwacji lub osoba, która dokonała Rezerwacji za pośrednictwem Portalu.

4. Gospodarz – Osoba korzystająca z Portalu w celu udostępnienia Ogłoszenia lub osoba, której mieszkanie lub pokój został zarezerwowany za pośrednictwem Portalu.

5. Ogłoszenie – Udostępnione w Portalu ogłoszenie Gospodarza dotyczące chęci wynajęcia mieszkania lub pokoju.

6. Rezerwacja – Zastrzeżenie pierwszeństwa wynajęcia mieszkania lub pokoju wskazanego w Ogłoszeniu, dokonane za pośrednictwem Portalu przez Rezerwującego.

7. Regulamin – Niniejszy regulamin.

8. Dzień Roboczy – Dzień inny niż sobota, niedziela i dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Polski.

II. UDOSTĘPNIANIE OGŁOSZEŃ

1. Pepe Housing świadczy na rzecz Gospodarza usługę, w ramach której umożliwia udostępnienie Ogłoszeń w Portalu i świadczenie usług zmierzających do dokonania Rezerwacji. Umowa o udostępnianie Ogłoszeń w Portalu i świadczenie usług zmierzających do dokonania Rezerwacji zostaje zawarta pomiędzy Pepe Housing a Gospodarzem w momencie jej podpisania (wersja pisemna) lub zaakceptowania Regulaminu (wersja elektroniczna) przez Gospodarza. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony. W ramach tej umowy Gospodarz może wystawić wiele Ogłoszeń w Portalu.

2. W celu udostępnienia Ogłoszenia w Portalu Gospodarz powinien przekazać osobie upoważnionej przez Pepe Housing lub przesłać na adres s.chmiel@pepehousing.pl  lub za pośrednictwem specjalnego formularza, jeżeli taki zostanie udostępniony w Portalu:

a) opis mieszkania lub pokoju, który chce wynająć, w tym adres tego mieszkania lub pokoju;

b) aktualne zdjęcia tego mieszkania lub pokoju;

c) proponowane warunki najmu;

d) swoje dane kontaktowe, w tym elektroniczny adres kontaktowy.

3. Pepe Housing może odmówić udostępnienia Ogłoszenia w Portalu jeżeli mieszkanie lub pokój jest zaniedbane, nie było przez długi czas odnawiane, jest brudne lub odbiega znacząco na niekorzyść standardem od innych mieszkań lub pokoi będących przedmiotem Ogłoszeń.     

4. W ramach Ogłoszenia Gospodarz może wskazać wyłącznie mieszkanie lub pokój, którego jest właścicielem lub którym może rozporządzać na innej podstawie.

5. Gospodarz w ramach Ogłoszenia może udostępnić wyłącznie zdjęcia, do których korzystania w ramach Ogłoszenia ma prawo i które nie naruszają praw osób trzecich. Na udostępnione Pepe Housing przez Gospodarza na potrzeby Ogłoszenia opisy lub zdjęcia mieszkania lub pokoju, Gospodarz udziela Pepe Housing licencji niewyłącznej do ich wykorzystania w ramach Portalu oraz do ich udostępnienia na profilach Pepe Housing w portalach społecznościowych, w celu umożliwienia przeglądania tych opisów i zdjęć przez Rezerwujących. Gospodarz udziela również Pepe Housing licencji niewyłącznej do korzystania z tego opisu lub zdjęć w Portalu lub na profilach Pepe Housing w portalach społecznościowych po ustaniu ważności Ogłoszenia. Gospodarz może w każdej chwili zażądać zaprzestania korzystania z opisów lub zdjęć przez Pepe Housing, przesyłając stosowną informację na adres s.chmiel@pepehousing.pl. Pepe Housing zaprzestanie korzystania z opisu i zdjęć w terminie 7 dni od otrzymania powyższego żądania na wskazany adres. Powyższa licencja jest nieodpłatna.

6. Pepe Housing jest uprawnione do udostępnienia Ogłoszenia z odpowiednio przez siebie zredagowanym opisem lub planem mieszkania lub pokoju. Opis ten może również być przetłumaczony na język obcy. Gospodarz może przesłać do Pepe Housing jedynie opisy i zdjęcia mieszkania lub pokoju zgodne ze stanem faktycznym.

7. Pepe Housing nie weryfikuje prawdziwości Ogłoszenia i umożliwia udostępnienie Ogłoszenia jedynie w oparciu o zapewnienia i oświadczenia Gospodarza, w tym co do zgodności Ogłoszenia ze stanem faktycznym mieszkania lub pokoju. Pepe Housing aktualizuje Ogłoszenie jedynie na wniosek Gospodarza.

III. DOKONYWANIE REZERWACJI

1. Pepe Housing świadczy na rzecz Rezerwujących usługę zmierzającą do dokonania Rezerwacji.

2. W celu dokonania Rezerwacji, Rezerwujący powinien przesłać wiadomość za pomocą Portalu lub na adres e-mail s.chmiel@pepehousing.pl. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:

a) datę, od której Rezerwujący chce wynająć mieszkanie lub pokój;

b) datę, do której Rezerwujący chce wynająć mieszkanie lub pokój;

c) elektroniczny adres kontaktowy;

d) inne dane wskazane w Portalu.

Gospodarz lub Pepe Housing mogą wprowadzić minimalny okres najmu. W takim przypadku, żeby dokonać Rezerwacji Rezerwujący musi chcieć wynająć mieszkanie lub pokój na co najmniej ten okres. Informacje o minimalnym okresie najmu znajdują się w Portalu lub w Ogłoszeniu.

3. W celu dokonywania i zarządzania Rezerwacjami Rezerwujący musi zarejestrować swoje konto w Portalu. Od momentu zakończenia rejestracji Rezerwujący może korzystać z konta. Od tego momentu Rezerwującego łączy z Pepe Housing umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Pepe Housing udostępnia Rezerwującemu konto. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony. Treść tej umowy w całości określa Regulamin. Rezerwujący musi chronić swój login i hasło do konta i nie ujawniać ich innym osobom. Z konta danego Rezerwującego może korzystać tylko ten Rezerwujący. Nie wolno Rezerwującemu udostępniać swojego konta innym osobom, w tym innym Rezerwującym. W razie, gdyby Rezerwujący miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić i rozważyć konieczność zastrzeżenia karty płatniczej podanej w koncie.

4. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w pkt III.2 powyżej, Pepe Housing w ciągu 1 Dnia Roboczego potwierdza Rezerwującemu dokonanie Rezerwacji lub brak możliwości dokonania Rezerwacji danego mieszkania lub pokoju. 

5. W celu dokonania Rezerwacji Pepe Housing kontaktuje się z Gospodarzem na aktualnie posiadany przez Pepe Housing adres elektroniczny lub numer telefonu Gospodarza. Brak otrzymania w terminie dwóch Dni Roboczych przez Pepe Housing wiadomości zwrotnej od Gospodarza na adres s.chmiel@pepehousing.pl, potwierdzającej możliwość dokonania Rezerwacji, lub co najmniej dwukrotne nieodebranie przez Gospodarza telefonu od Pepe Housing oznacza brak możliwości dokonania Rezerwacji. Brak możliwości dokonania Rezerwacji stanowi podstawę do usunięcia danego Ogłoszenia z Portalu.

6. Rezerwacja następuje w momencie otrzymania przez Pepe Housing od Gospodarza potwierdzenia możliwości dokonania Rezerwacji. Pepe Housing potwierdza Rezerwującemu i Gospodarzowi dokonanie Rezerwacji i informuje o momencie, w której została ona dokonana. W momencie dokonania Rezerwacji dochodzi do wykonania na rzecz Rezerwującego przez Pepe Housing usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji.

7. Z chwilą dokonania Rezerwacji Rezerwujący uzyskuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu z Gospodarzem. Pepe Housing nie uczestniczy w zawarciu umowy najmu z gospodarzem ani nie pośredniczy w zawarciu tej umowy.

8. Rezerwacja jest ważna do dnia, który Rezerwujący wskazał w wiadomości określonej w pkt III.2 Regulaminu, jako dzień, od którego chce wynająć mieszkanie lub pokój, chyba że Rezerwujący i Gospodarz ustalili inny dzień, do którego ważna jest Rezerwacja. Do tego dnia inna osoba nie może dokonać Rezerwacji tego mieszkania lub pokoju na taki sam okres, na jaki dokonał Rezerwacji Rezerwujący (czyli okres jaki Rezerwujący wskazał jako okres najmu).

9. Rezerwujący musi, w ciągu dwóch dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji, wpłacić na rachunek bankowy Pepe Housing opłatę należną Pepe Housing za dokonanie Rezerwacji oraz kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc umowy najmu. Rachunek Pepe Housing wskazany jest w wiadomości potwierdzającej dokonanie Rezerwacji. Wpłata może zostać dokonana przelewem bankowym, przy użyciu karty płatniczej lub w inny sposób udostępniony w Portalu. W przypadku wpłaty przelewem bankowym dla zachowania terminu, wskazanego w zdaniu pierwszym, wystarczające jest przesłanie na adres e-mail s.chmiel@pepehousing.pl  potwierdzenia zlecenia przelewu pobranego z bankowości elektronicznej danego banku.

10. W razie niedokonania przez Rezerwującego wpłaty, o której mowa w pkt III.9 Regulaminu, w terminie tam wskazanym, Rezerwacja jest anulowana. 

11. Rezerwujący, który nie znalazł interesującego go Ogłoszenia w Portalu, może pozostawić Pepe Housing swój adres elektroniczny, w celu przesyłania Rezerwującemu informacji o pojawieniu się Ogłoszeń mogących spełniać jego wymagania. Rezerwujący może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o pojawieniu się Ogłoszeń, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres s.chmiel@pepehousing.pl .

IV. OPŁATY

1. Opłata należna Pepe Housing za dokonanie Rezerwacji od Rezerwującego wynosi 10% kwoty najmu za cały okres najmu. Opłata ta jest wyliczana według następującego wzoru:

W = 10% x On x MC

gdzie:

W – oznacza wynagrodzenie Pepe Housing,

On – oznacza całkowity okres najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem w miesiącach. Jeżeli okres najmu wynosi więcej niż 5 miesięcy to On wynosi 5,

Mc – oznacza miesięczny czynsz najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem.

2. Pepe Housing należna jest od Gospodarza opłata w wysokości 8,61% (7% + VAT) kwoty najmu za cały okres najmu, z tytułu umożliwienia Gospodarzowi udostępnienia danego Ogłoszenia w Portalu i świadczenia usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji. Opłata ta jest wyliczana według następującego wzoru:

W = 8,61% % x On x MC

gdzie:

W – oznacza wynagrodzenie Pepe Housing,

On – oznacza całkowity okres najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem,

Mc – oznacza miesięczny czynsz najmu uzgodniony przez Rezerwującego z Gospodarzem.

3. W razie nie wniesienia przez Rezerwującego zastrzeżenia wskazanego w pkt V.1 Regulaminu, Pepe Housing przekaże Gospodarzowi zgodnie z pkt IV.4 Regulaminu, w ciągu 2 Dni Roboczych od upływu terminu na wniesienie tego zastrzeżenia, otrzymaną od Rezerwującego kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc. Kwota ta jest płatna Gospodarzowi tytułem czynszu najmu za pierwszy miesiąc umowy najmu.

4. Opłata, o której mowa w pkt IV.2 Regulaminu, staje się należna Pepe Housing od momentu dokonania Rezerwacji. Opłata płatna jest poprzez potrącenie z kwoty otrzymanej przez Pepe Housing dla Gospodarza od Rezerwującego w celu zapłaty czynszu najmu za pierwszy miesiąc umowy najmu. Uprzednie oświadczenie Pepe Housing nie jest wymagane. W razie gdy wysokość kwoty należnej Gospodarzowi tytułem płatności czynszu najmu za pierwszy miesiąc jest wyższa od opłaty należnej Pepe Housing od Gospodarza, Pepe Housing przekazuje nadwyżkę na rachunek bankowy Gospodarza. W razie gdy opłata należna Pepe Housing od Gospodarza jest wyższa od kwoty należnej Gospodarzowi tytułem płatności czynszu najmu za pierwszy miesiąc, Pepe Housing wysyła na adres e-mail Gospodarza wiadomość wskazującą brakującą kwotę opłaty. Gospodarz jest zobowiązany wpłacić tę brakującą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Pepe Housing w powyższej wiadomości. Przekazanie nadwyżki na rachunek bankowy Gospodarza lub przesłanie wiadomości na adres e-mail Gospodarza o brakującej kwocie opłaty jest równoważne złożeniu oświadczenia o potrąceniu kwoty należnej Gospodarzowi z kwotą należną Pepe Housing w pozostałym zakresie.

V. ZASTRZEŻENIA

1. Rezerwujący, do końca następnego dnia po dniu, od którego zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt III.2 Regulaminu miał wynająć mieszkanie lub pokój będące przedmiotem Rezerwacji, może wnieść zastrzeżenie co do zgodności stanu mieszkania lub pokoju w Ogłoszeniu ze stanem faktycznym. Zastrzeżenie może być przesłane na adres e-mail s.chmiel@pepehousing.pl  lub złożone telefonicznie pod numerem 0048-881-311-930. Pepe Housing bada zasadność zastrzeżenia w ciągu 2  Dni Roboczych od otrzymania zastrzeżenia.

2. Jeżeli stan faktyczny odbiega w znacznym stopniu negatywnie od stanu pokoju lub mieszkania wskazanym w Ogłoszeniu, Pepe Housing uznaje zastrzeżenie i zwraca Rezerwującemu w ciągu 2 Dni Roboczych całość kwoty wskazanej w pkt III.9 Regulaminu na rachunek, z którego otrzymał tę kwotę.

3. Jeżeli stan faktyczny nie odbiega w znacznym stopniu negatywnie od stanu pokoju lub mieszkania wskazanym w Ogłoszeniu, Pepe Housing zatrzymuje swoją opłatę otrzymaną od Rezerwującego a kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc, przekazuje Wynajmującemu. W takim przypadku Pepe Housing nie pobiera opłaty, o której mowa w pkt IV.2 Regulaminu od Gospodarza, chyba że pomimo zastrzeżenia dojdzie do zawarcia umowy najmu.

VI. ANULACJA REZERWACJI

1. Rezerwujący lub Gospodarz mogą anulować Rezerwację. W celu anulowania Rezerwacji należy wysłać wiadomość o chęci dokonania anulowania Rezerwacji na adres e-mail s.chmiel@pepehousing.pl. Anulowanie Rezerwacji jest skuteczne z chwilą dotarcia tej wiadomości na wskazany adres.

2. Za anulowanie Rezerwacji jest również uważane niestawienie się Rezerwującego lub Gospodarza w celu zawarcia umowy najmu lub odmowa zawarcia umowy najmu (z wyjątkiem odmowy zawarcia umowy najmu przez Rezerwującego w przypadku, gdy zastrzeżenie określone w pkt V Regulaminu zostanie uznane za zasadne).

3. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego lub Gospodarza na 60 lub więcej dni kalendarzowych przed dniem, od którego zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt III.2 Regulaminu, Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będące przedmiotem Rezerwacji, Pepe Housing zwraca Rezerwującemu całość wpłaty, o której mowa w pkt III.9 Regulaminu a Gospodarz nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pepe Housing opłaty wskazanej w pkt IV.2 Regulaminu.

4. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego na mniej niż 60 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt III.2 Regulaminu miał wynająć mieszkanie lub pokój będący przedmiotem Rezerwacji, Pepe Housing zatrzymuje opłatę należną Pepe Housing za dokonanie Rezerwacji a kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania lub pokoju, którego dotyczy Rezerwacja, za jeden miesiąc umowy najmu przekazuje Gospodarzowi w terminie 5 Dni Roboczych od anulowania Rezerwacji.

5. W razie anulowania Rezerwacji przez Gospodarza na mniej niż 60 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będący przedmiotem Rezerwacji, Gospodarz jest zobowiązany zapłacić Pepe Housing opłatę określoną w pkt IV.2 Regulaminu. Pepe Housing zwraca w takiej sytuacji Rezerwującemu całość wpłaty, o której mowa w pkt III.9 Regulaminu.

6. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego, Gospodarz nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej opłaty na rzecz Pepe Housing, z wyjątkiem gdy do odmowy zawarcia umowy najmu przez Rezerwującego doszło z powodu uznania  zastrzeżenia określonego w pkt V Regulaminu za zasadne. W takim przypadku Gospodarz będzie zobowiązany do zapłaty Pepe Housing opłaty określonej w pkt IV.2 Regulaminu.

7. Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko jeżeli osoba anulująca Rezerwację utraciła wcześniej prawo odstąpienia od umowy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Gospodarz, który zawarł z Pepe Housing umowę o udostępnienie Ogłoszenia w Portalu i świadczenie usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres s.chmiel@pepehousing.pl lub Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa.

2. Rezerwujący, który zawarł z Pepe Housing umowę rezerwacyjną może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres s.chmiel@pepehousing.pl lub Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa.  Rezerwujący traci jednak prawo odstąpienia przed upływem 14 dni jeżeli dojdzie do Rezerwacji mieszkania lub pokoju wskazanego w Ogłoszeniu oraz jeżeli Rezerwujący wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Pepe Housing i został poinformowany przed wykonywaniem usługi, że po jej spełnieniu przez Pepe Housing, utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. W razie skorzystania przez Gospodarza z prawa odstąpienia od umowy po wyrażeniu przez Gospodarza żądania rozpoczęcia wykonywania usług przez Pepe Housing przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po dokonaniu Rezerwacji, Gospodarz jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pepe Housing kwoty w wysokości wskazanej w pkt IV.2 Regulaminu, za spełnione do tego momentu przez Pepe Housing świadczenia.

4. Z zastrzeżeniem pkt VII.2 i pkt VII.3, w przypadku odstąpienia od danej umowy Pepe Housing zwraca wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Pepe Housing zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Pepe Housing otrzyma zgodę na inne rozwiązanie.

5. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Stosowny dokument stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu .

VIII. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

1. Gospodarz może w każdym momencie wycofać Ogłoszenie z Portalu. W tym celu powinien przesłać wiadomość na adres s.chmiel@pepehousing.pl Pepe Housing usuwa Ogłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2. Gospodarz może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę o udostępnianie Ogłoszeń w Portalu i świadczenie usług zmierzających do dokonania Rezerwacji z 7-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym celu powinien przesłać wiadomość na adres s.chmiel@pepehousing.pl. W takim przypadku Pepe Housing do końca upływu okresu wypowiedzenia usuwa wszystkie Ogłoszenia Gospodarza z Portalu.

3. Rezerwujący może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres s.chmiel@pepehousing.pl z prośbą o usunięcie własnego konta. Pepe Housing zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu siedmiu Dni roboczych od otrzymania prośby. Taka prośba Rezerwującego oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Pepe Housing udostępnia Rezerwującemu konto.

4. Pepe Housing może usunąć Ogłoszenie z Portalu lub Rezerwację lub odmówić opublikowania Ogłoszenia lub odmówić dokonania na rzecz danego Rezerwującego Rezerwacji lub wypowiedzieć umowę z Gospodarzem o udostępnienie Ogłoszenia w Portalu i świadczenie usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji lub wypowiedzieć umowę z Rezerwującym o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Pepe Housing udostępnia Rezerwującemu konto, tylko w razie zaistnienia jednej z następujących przesłanek:

a) podania nieprawdziwych danych w Ogłoszeniu lub zapytaniu o możliwość dokonania Rezerwacji, jeżeli w razie podania prawdziwych danych Pepe Housing nie zawarło umowy z Gospodarzem lub Rezerwującym;

b) wykorzystania lub próby wykorzystania Portalu w celu popełnienia przestępstwa;

c) niedokonania w przeszłości płatności opłaty należnej Pepe Housing z tytułu innego Ogłoszenia lub Rezerwacji;

d) Ogłoszenie zawiera treści wulgarne, obelżywe lub naruszające przepisy prawa;

e) gdy Gospodarz poinformuje Pepe Housing, że dane Ogłoszenie jest nieaktualne (na tej podstawie Pepe Housing  Housing nie może wypowiedzieć umowy);

f) zamknięcia elektronicznego adresu kontaktowego przez Gospodarza i nie poinformowania Pepe Housing o nowym elektronicznym adresie kontaktowym (w takim przypadku Pepe Housing będzie uprawniony do usunięcia Ogłoszenia w terminie 7 dni od podjęcia przez Pepe Housing próby kontaktu na zamknięty elektroniczny adres kontaktowy, na tej podstawie Pepe Housing nie może wypowiedzieć umowy).

5. O usunięciu Ogłoszenia z Portalu lub Rezerwacji lub odmowie opublikowania Ogłoszenia lub odmowie dokonania na rzecz danego Rezerwującego Rezerwacji lub o wypowiedzeniu umowy, Pepe Housing informuje Gospodarza lub Rezerwującego przesyłając wiadomość na ostatni podany przez tę osobę elektroniczny adres kontaktowy. Okres wypowiedzenia umowy z Rezerwującym lub Gospodarzem wynosi siedem dni. 

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje i inne problemy mogą być kierowane do Pepe Housing poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail contact@pepehousing.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Pepe Housing w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację Pepe Housing przesyła w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji, w szczególności w wiadomości przesłanej na ostatni podany przez Gospodarza lub Rezerwującego elektroniczny adres kontaktowy (adres e-mail).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu i konta wymaga posiadania:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet;

b) elektronicznego adresu kontaktowego (poczty e-mail);

c) oprogramowania do odczytywania plików PDF;

d) przeglądarki Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 47.0 albo Google Chrome 52 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików Cookies.

2. Pepe Housing nie świadczy usług pośrednictwa w wynajmie nieruchomości ani nie wynajmuje nieruchomości własnych. Pepe Housing nie jest również stroną umowy najmu zawartej pomiędzy Gospodarzem a Rezerwującym.

3. Pepe Housing zapewni dostępność Portalu przez 80% czasu w skali miesiąca kalendarzowego.

4. Gospodarzem i Rezerwującym mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Pepe Housing zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu, za które strony uważają:

a) wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Pepe Housing aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tego orzeczenia, decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego aktu wiążącego Pepe Housing,

b) zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tych zmienionych przepisów prawa,

c) wprowadzenie nowych produktów lub usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z  tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Rezerwującego i Gospodarza obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Rezerwującego i Gospodarza z kosztami,

d) poprawa przez Pepe Housing istniejących funkcji lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji i usług świadczonych przez Pepe Housing, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami,

e) rezygnacja z niektórych funkcji lub usług lub zmiana istniejących funkcji lub usług świadczonych przez Pepe Housing ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w  dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w  dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem usługi z oferty Pepe Housing albo ustaniem umowy Pepe Housing z podmiotem, z którego usług Pepe Housing korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami

f) konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Rezerwującego i Gospodarza.

6. Pepe Housing poinformuje Rezerwującego i Gospodarza o  zmianie Regulaminu i  o  dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Rezerwującego i Gospodarza o zmianie.

7. Pepe Housing informuje Gospodarza i Rezerwującego o zmianach Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu na ostatni adres elektroniczny Gospodarza i Rezerwującego podany Pepe Housing.

8. Zmiany Regulaminu obowiązują Gospodarza i Rezerwującego od terminu określonego przez Pepe Housing, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Gospodarza i Rezerwującego o zmianach dany Gospodarz lub Rezerwujący nie wypowie umowy wiążącej go z Pepe Housing. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres s.chmiel@pepehousing.pl  lub pisemnie na adres siedziby Pepe Housing. Jeżeli Gospodarz lub Rezerwujący nie wypowie umowy wiążącej go z Pepe Housing, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.pepehousing.pl/terms-and-conditions/ ‎

10. Gospodarz i Rezerwujący ponoszą koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

11. Zabronione jest dostarczanie poprzez Portal lub konto treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu lub konta w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Pepe Housing, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.

12. W razie zmiany podanych Pepe Housing danych kontaktowych, Rezerwujący do dnia ustania umowy rezerwacyjnej, a Gospodarz do dnia ustania umowy o udostępnienie Ogłoszenia w Portalu, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Pepe Housing niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany, poprzez przesłanie wiadomości na adres contact@pepehousing.pl .

13. Gospodarz lub Rezerwujący mają możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

14. W razie, gdy Gospodarz lub Rezerwujący zawarł umowę z Pepe Housing za pośrednictwem sieci Internet, to Gospodarz lub Rezerwujący uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec .europa .eu/consumers/odr/ . W tym trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) i tylko wówczas, gdy Pepe Housing i Gospodarz lub Rezerwujący wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem . Wykaz podmiotów ADR znajduje się na stronie internetowej platformy ODR. Pepe Housing również może złożyć wniosek o wszczęcie pozasądowego rozstrzygania sporu przeciwko Gospodarzowi lub Rezerwującem za pośrednictwem platformy ODR – jeśli obie strony wcześniej zgodzą się na takie rozwiązanie, a regulamin podmiotu ADR i prawo nie wyłączają takiej możliwości.  

15. W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE PEPE HOUSING PORTAL from 09.03.2020

The following Terms and Conditions specify the rules concerning the provision of Services by Pepe Housing sp. z o. o. [Ltd.] in the scope of the Internet portal operating on the websites:  www.pepehousing.pl and www.pepehousing.com

I. DEFINITIONS

1. Portal – an Internet advertising website under the name Pepe Housing operating at the following Internet address www.pepehousing.pl and www.pepehousing.com, the owner and administrator of which is the Owner and which makes it possible to submit and view Advertisements as well as to make Bookings.

2. Pepe Housing – Pepe Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.) with a registered office in Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa, entered into the Register of Businesses kept by the District Court in Warsaw, 12. Commercial Division of the National Court Register [KRS], under the KRS No.: 0000603466, Statistical No. (REGON):  365694132, Taxpayer Identification Number [NIP]: Contact data: s.chmiel@pepehousing.pl

3. Booker – a person using the Portal in order to make a Booking or a person, who has already made a Booking through the Portal.

4. Landlord – a person using the Portal in order to display an Advertisement or a person, whose apartment or room has been reserved by the Portal.

5. Advertisement – announcement of the intent to lease an apartment or room displayed in the Portal that is made available to the Bookers by the Landlord.

6. Booking – reservation of priority to lease the apartment or room specified in the Advertisement, performed through the Portal by the Booker.

7. Terms and Conditions – The present Terms and Conditions.

8. Business Day - A day other than Saturday, Sunday or a public holiday in Poland.

II. PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS

1. Pepe Housing provide the Landlord with a service including the publication of the Advertisements in the Portal, as well as provision of services aimed at making the Booking. The contract for the  Advertisements in the and provision of services aimed at making the Booking is concluded by Pepe Housing and the Landlord at the time of its signature (written form) or acceptance of Terms and Conditions (electronic form) by the Landlord. The contract is concluded for an indefinite period. Within the framework of the contract, the Landlord may display numerous Advertisements in the Portal.

2. In order to display the Advertisement in the Portal, the Landlord should provide the following data to the person authorised by Pepe Housing or to the address s.chmiel@pepehousing.pl  or through a special form, if the latter is made available in the Portal:

a) description of the apartment or room they intend to lease, including the address of the apartment or room;

b) an up-to-date photo of the apartment or room;

c) proposed terms of lease;

d) their contact data, including their electronic contact address.

3. Pepe may refuse to display the Advertisement in the Portal,  if the apartment or room is neglected, has not displayed renovated for a long time, is dirty or significantly deviates from the standard presented by other apartments or rooms presented in the Advertisements.     

4. In the Advertisement the Landlord may present only the apartment or room, of which they are the owner or which they are entitled to dispose of on a different basis.

5. In the Advertisement the Landlord may present only such photos, to the use of which they are legally entitled and which do not infringe the rights of the third persons. For the purpose of the Advertisement, the Landlord grants Pepe Housing a non-exclusive licence  to use the descriptions or photos of the apartment or room in the Portal, as well as to publish them in the social media, in order to facilitate their viewing by the Bookers. The Landlord also grants Pepe Housing a non-exclusive licence  to use these descriptions or photos in the Portal or in Pepe Housing profiles in social media after the termination of validity of the Advertisement. The Landlord may at any time request from Pepe Housing to cease to use the descriptions or photos, by sending the appropriate information to the address: s.chmiel@pepehousing.pl . Pepe Housing shall cease to use the description and the photos within 7 days from the reception of the aforementioned request at the indicated address. The license above is free.

6. Pepe Housing are entitled to provide access to the Advertisement with their own appropriate description or plan of the apartment or room. The description may also be translated into a foreign language. The Landlord provide Pepe Housing only with descriptions and photos of the apartment or room that are factually correct.

7. Pepe Housing do not verify the reliability of the Advertisement and enable publication of the Advertisement solely on the basis of affirmation and claims by the Landlord, including also the conformity of the Advertisement with the factual state of the apartment or room. Pepe update the Advertisement only at the request by the Landlord.

III. MAKING A BOOKING

1. Pepe provide the Bookers with the service aimed at making the Booking.

2. In order to make the Booking, the Booker should send a message through the Portal or to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl. The message should include the following data:

a) the date, from which the Booker intends to lease the apartment or room;

b) the date, until which the Booker intends to lease the apartment or room;

c) electronic contact address;

d) other data indicated in the Portal.

The host or Pepe Housing can introduce a minimum rental period. In that case, to make a reservation, the Booker must be willing to rent an apartment or room for at least this period. Information on the minimum rental period can be found on the Portal or in the Announcement.

3. In order to make and manage Reservations, the Booker must register his account on Portal. From the moment of registration, the Booker can use the account. From this moment The Bookerparty connects with Pepe Housing a contract for the provision of electronic services under which Pepe Housing provides account to the Booker. This contract is concluded for an indefinite period. The content of this contract is entirely defined in the Terms and Conditions. The booker must protect his login and password for the account and not disclose them to others. Only one can use the account of a given Booker Reserving. The Booker may not share his account with other persons, including others Bookers. In the event that the Booker had a suspicion that someone could obtain his login or password he should change it immediately and consider the need to block the payment card in the account.

4. Upon reception of the information discussed above in pt. III.2, within 1 Working Day Pepe Housing shall confirm the completion of the Booking of the given apartment or room or the lack of possibility thereof to the Booker.

5. In order to make the Booking, Pepe Housing contact the Landlord using the Landlord’s electronic contact address or phone number currently available for Pepe. Should Pepe fail to receive a return message from the Landlord to the email address s.chmiel@pepehousing.pl within two Working Days, confirming the possibility to make the Booking, or a failure to answer the phone from Pepe at least twice shall be considered as lack of possibility to make a Booking. The lack of possibility to make a Booking constitutes a basis to remove the given Advertisement from the Portal.

6. The Booking is considered completed in the moment of reception by Pepe Housing the Landlord’s message confirming the possibility to make a Booking. Pepe Housing confirms to the Booker and the Landlord the fact of the Booking and inform of the time, when is has become completed. At the time when the Booking is made, the service provided by Pepe Housing for the Booker aimed at making the booking is completed.

7. At the time when the Booking is made, the Booker claims priority to conclude the lease contract with the Landlord. Pepe Housing do not participate in the conclusion of the contract with the Landlord, nor act as intermediary in the conclusion of the contract.

8. The Booking is valid until the day specified by the Booker in the information stipulated in pt. III.2 of the Terms and Conditions as the date, from which they intend to rent the apartment or room, unless the Booker and the Landlord specify another date, until which the Booking shall be valid. Until that day, another person cannot Book this flat or room for the same period as the Booker made the Booking (i.e. the period which the Booker indicated as the rental period).

9. Within two calendar days from the reception of the Booking confirmation, the Booker is obliged to perform the due payment to Pepe Housing for making the Booking, as well as the amount equalling the monthly value of rent for the apartment or room for which the Booking is made. The bank account number of Pepe Housing is indicated in the message, which confirms the completed Booking. The payment may be performed by a bank transfer,  using a payment card or in any other manner specified in the Portal. In case of payment by a bank transfer, it is sufficient  for the sake of meeting the deadline indicated in the first sentence, to send the confirmation of the transfer order downloaded from the electronic system of the given bank to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl

10. In the event of the Bookers failure to make the payment referred to in point III.9 of the Terms and Conditions, by the deadline indicated therein, the Booking is canceled.

11. The Booker, who has failed to find a suitable Advertisement in the Portal, may announce to Pepe their electronic address, so that the former may be provided with the information of new Advertisements appearing in the Portal, which may meet their requirements. The Booker may at any moment renounce from the reception of information appearing in the Advertisements by sending a message to the address: s.chmiel@pepehousing.pl .

IV. PAYMENTS

1. The payment due to Pepe from the Booker for making the Booking amounts to 10% of the rent amount for the total period of the lease. The payment is calculated on the basis of the below formula:

R = 10% x Lp x Mr

where:

R – refers to the remuneration for Pepe,

Lp – refers to the total lease period agreed upon by the Booker with the Landlord,

Mr – refers to the monthly rent for the lease agreed upon by the Booker with the Landlord.

2. Pepe are entitled to receive from the Landlord a payment totalling 8,61% (7% + VAT) of the rent amount for the total period of the lease, for providing the Landlord with a possibility to publish the given Advertisement in the Portal and the provision of service aimed at making the Booking. The payment is calculated on the basis of the below formula:

R = 8,61% % x Lp x MC

where:

W – refers to the remuneration for Pepe Housing,

Lp – refers to the total lease period agreed upon by the Booker with the Landlord in months.If the lease period is more than 5 months, the period is 5.

Mr – refers to the monthly rent for the lease agreed upon by the Booker with the Landlord.

3. Should the Booker fail to submit an objection indicated in pt. V.1 of the Terms and Conditions, Pepe Housing shall transfer to the Landlord, in accordance with pt. IV.4 of the Terms and Conditions, the amount equalling the monthly rent for the apartment or room concerned within 2 Working Days from the termination of the period for submission of objection. This amount is payable to the Landlord as the rent for the first month of the lease contract.

4. The payment, stipulated in pt. IV.2 of the Terms and Conditions, becomes payable to Pepe Housing from the moment of making the Booking. The payment is performed by deduction from the amount received by Pepe Housing for the Landlord from the Booker as the rent for the first month of the lease period. No previous claim by Pepe Housing is required. In case the amount payable to the Landlord as the payment of the rent for the first month of the lease contract is higher than the payment due to be performed by the Landlord to Pepe Housing a, the latter shall transfer the surplus to the bank account of the Landlord. If the payment due to be performed to Pepe Housing by the Landlord is higher than the amount payable to the Landlord as the rent for the first month of the lease contract, Pepe Housing shall send a message to the email address of the Landlord indicating the lacking amount. The Landlord is obliged to pay the lacking amount to the bank account indicated by Pepe Housing in the aforementioned message. The transfer of the surplus to the bank account of the Landlord or sending the message of the lacking amount of the payment to the Landlord’s email address is equivalent to submitting a statement of deducing the amount due for the Landlord with the amount payable to Pepe in the remainder thereof.

V. OBJECTIONS

1. The Booker, until the end of the day following the date, from which, according to the message indicated in pt.  III.2 of the Terms and Conditions, they were supposed to lease the apartment or room constituting the subject of the Booking, may submit an objection concerning the conformity of state of the apartment or room in the Advertisement with the factual state. The objection may be submitted to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl  or submitted by phone at the number 0048-881-311-930. Pepe shall investigate the legitimacy of the objection within 2 Working Days from the reception thereof.

2. If the factual state diverges substantially from the state of the apartment or room presented in the Advertisement, Pepe accept the objection and return to the Booker within 2 Working Days the entire amount specified in pt. III.9 of the Terms and Conditions by transfer to the same account, from which the payment was received.

3. If the factual state fails to diverge substantially  in a negative manner from the state of the apartment or room presented in the Advertisement, Pepe keep their payment received from the Booker and transfer the amount equal to the monthly rent  for the apartment or room, which the Booking concerns, to the Landlord. In such case, Pepe do not collect the payment specified in pt. IV.2 of the Terms and Conditions from the Landlord, unless the contract is concluded despite the objection.

V.  CANCELLATION OF THE BOOKING

1. The Booker or the Landlord may cancel the Booking. In order to cancel the Booking one should send a message indicating their intent to cancel the Booking to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl . Cancellation of the Booking is valid from the time of appearance of the message at the specified address.

2. It is also considered as cancellation of the Booking, if the Booker or the Landlord fail to arrive in order to conclude the lease contract or refuse to do so (except for the refusal to conclude the lease contract by the Booker in case, when the objection specified in pt. V of the Terms and Conditions is considered relevant).

3. If  the Booking is cancelled by the Booker and the Landlord 60 or more calendar days before the date, from which, according to the information specified in pt. III.2 of the Terms and Conditions, the Booker was supposed to rent the apartment or room constituting the subject of the Booking, Pepe Housing return to the Booker the entire payment discussed in pt.  III.9 of the Terms and Conditions, and the Landlord is not obliged to perform the payment indicated in pt.  IV.2 of the Terms and Conditions to Pepe.

4. Should the cancellation of the Booking by the Booker take place less than 60 calendar days before the date, from which, according to the information specified in pt. III.2 of the Terms and Conditions, the Booker was supposed to rent the apartment or room constituting the subject of the Booking, Pepe Housing keep the payment due to Pepe Housing for making the Booking and the amount equalling the monthly rent for the apartment or room, which the Booking concerns, is transferred by Pepe Housing to Landlord within 5 Working Days from the cancellation of the Booking.

5. Should the cancellation of the Booking by the Landlord take place less than 60 calendar days before the date, from which, the Booker was supposed to rent the apartment or room constituting the subject of the Booking, the Landlord is obliged to perform to Pepe Housing the due payment specified in pt. IV.2 of the Terms and Conditions. Pepe Housing in this situation return to the Booker the entire payment performed by the latter, stipulated in pt. III.9 of the Terms and Conditions.

6. In case of cancellation of the Booking by the Booker, the Landlord is not obliged to perform any payment to Pepe Housing, with exception of situations, when the refusal to conclude the lease contract by the Booker took place as a consequence of  acceptance of the objection specified in pt. V of the Terms and Conditions as valid. In such case, the Landlord shall be obliged to perform the payment specified in pt. IV.2 of the Terms and Conditions to Pepe Housing.

7. The present point is applicable only, if the person making the cancellation has previously lost their right to withdraw from the contract.

VII. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

1. The Landlord, who concluded with Pepe Housing a contract for the publication of the Advertisement in the Portal and for the provision of service aiming at the making of the Booking may withdraw therefrom within 14 days without providing any reasons nor bearing any costs. The deadline is considered met, if the statement has been sent to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl or Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa before its expiry.

2. The Booker, who concluded with Pepe a booking contract may  withdraw therefrom within 14 days without providing any reasons nor bearing any costs. The deadline is considered met, if the statement has been sent to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl or Świętokrzyska 18, 405. 00-052 Warszawa before its expiry.  However, the Booker loses their right to withdraw from the contract before the expiry of 14 days, if the Booking of the apartment or room presented in the Advertisement is completed and if the Booker has expressed their acceptance that the service is provided in its entirety by Pepe Housing and had been informed before the provision of the service that after its completion by Pepe Housing, the former loses the right to withdraw from the contract.

3. Should the Landlord exercise their right to withdraw from the contract after they expressed their request to  commence the provision of services by Pepe Housing before the deadline for the withdrawal from the contract and making the Booking, the Landlord is obliged to pay to Pepe Housing the amount specified in pt. IV.2 of the Terms and Conditions, for the services provided by Pepe Housing until that moment.

4. Subject to points VII.2 and VII.3, in the event of withdrawal from the contract, Pepe Housing shall reimburse all payments received immediately and in any case no later than 14 days from the day on which Pepe Housing was informed of the decision to implement right of withdrawal. Refunds will be made using the same payment methods that were used in the original transaction, unless Pepe Housing agrees to a different solution.

5. It is also possible to exercise one’s right of withdrawal from the contract by using the form, which constitutes Annex no.  2 to the Act of 30 May 2014 on consumer rights. The aforementioned document constitutes Annex no. 1 to the Terms and Conditions.

VIII. TERMINATION OF THE COOPERATION

1. The Landlord may at any time withdraw the Advertisement from the Portal. In order to do that, they should  send an information thereof to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl. Pepe Housing shall remove the Advertisement within 7 days from the reception of the information referred to in the previous sentence.

2. The Landlord may at any time terminate the Agreement for the provision of Advertisements on the Portal and the provision of services aimed at making a Booking with a 7-day notice period. For this purpose, he should send a message to s.chmiel@pepehousing.pl. In this case, Pepe Housing removes all Landlord Announcements from the Portal by the end of the notice period.

3. The Booker party may at any time contact via email to s.chmiel@pepehousing.pl with a request to delete his own account. Pepe Housing undertakes to delete the account within seven Business Days of receiving the request. Such a request of the Booker means the termination of the contract for the provision of electronic services, under which Pepe Housing provides the Booker with an account.

4. Pepe Housing may remove the Advertisement or Booking from the Portal, as well as refuse to publish the Advertisement or refuse to make a Booking for the Booker or withdraw from the contract with the Landlord concerning the publication of the Advertisement in the Portal and provision of services aiming at making the Booking or terminate the contract with the Booker for the provision of electronic services under which Pepe Housing provides the Booker with an account only in case of occurrence of one of the following premises:

a) provision of false data in the Advertisement or  in the inquiry regarding the possibility of making the Booking if in the case of providing true data Pepe Housing has not concluded a contract with the Landlord or Booker;

b) using or an intent to use the Portal in order to commit a crime;

c) failure to perform a due payment to Pepe in the past for other Advertisement or Booking;

d) the Advertisement displays contents of  vulgar, offensive character or forbidden by the law;

e) if the Landlord inform Pepe Housing, that the Advertisement is no longer valid (Pepe  Housing may not withdraw from the contract on such basis);

f) closure of the electronic contact address by the Landlord without informing Pepe Housing of the new  electronic contact address (in such case Pepe Housing shall be entitled to remove the Advertisement within 7 days from the intent by Pepe Housing to contact the closed electronic contact address; Pepe  Housing may not withdraw from the contract on such basis).

5. Pepe Housing shall inform the Landlord or the Booker of the removal of  the Advertisement or the Booking from the Portal or the refusal to publish the Advertisement or the refusal to make a Booking for the Booker or the withdrawal from the contract by sending information thereof to the last electronic contact address submitted by the addressee. Notice period of the contract termination with the Booker or The Landlord is seven days.

IX.  COMPLAINTS

1. Complaints and other problems may be addressed to Pepe Housing via a notification sent to the email address s.chmiel@pepehousing.pl

2. Complaints shall be examined by Pepe Housing within 14 days from the submission of the complaint.

3. Pepe Housing shall send the response in writing or on another durable medium information, in particular in the message sent to the last electronic contact address submitted by the Landlord or the Booker (email address).

X. FINAL PROVISIONS

1. In order to use the Portal and the account it is required to have:

a) a device with Internet access;

b) electronic contact address (e-mail);

c) a software enabling to view PDF files;

d) a Web browser: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 47.0 or Google Chrome 52 (or their newer versions) with cookies enabled.

2. Pepe Housing do not provide services as intermediary in property rental nor lease their own properties. Furthermore, Pepe Housing are not a party of the contract concluded between  the Landlord and the Booker.

3. Pepe Housing shall ensure the availability of the Portal throughout 80% of time in each calendar month.

4. Only adult persons may be the Landlord and the Booker.

5. Pepe Housing reserve the right to amend the Terms and Conditions for the following important reasons specified below by the parties:

a) publication of a common court ruling, as well as decision, instruction, recommendation or any other act issued by a public administration body binding for Pepe Housing, resulting in the necessity to introduce amendments to the Terms and Conditions, the changes will apply only to provisions requiring a change based on this decision, decision, recommendation, recommendation or other act binding on Pepe Housing,

b) change to the legal state resulting  in the necessity to introduce amendments to the Terms and Conditions wherein the changes will only apply to provisions requiring an amendment based on those amended legal regulations,

c) introduction of new products or services, provided that the amendment to of the Terms and Conditions may solely refer to the introduction or change of provisions related to these products and services, their use shall not be obligatory for the Booker and the Landlord, and the failure to use them will not result in any costs for the Booker and the Landlord,

d) improvement by Pepe Housing of the existing functions or services provided in order to increase the level of security, personal data protection or improvement of utility of the functions and services made available and provided by Pepe Housing, on condition that the amendment to the Terms and Conditions may solely be related with the introduction of decisions or change of provisions  concerning the aforementioned  functions and services,

e) renouncement from certain functions or services, or amendment to the existing functions or services provided by Pepe Housing with regard to impossibility of further provision of the given service in the form hitherto applied, related with the withdrawal of the service from the Pepe Housing offer or from the termination of a contract with an entity, who provided services for Pepe Housing by the Terms and Conditions may solely concern the introduction, removal or amendment of provisions related to the aforementioned functions and services,

f) necessity to clarify the provisions of the Terms and Conditions or introduce editorial changes without any negative consequence to the content of the rights and obligations of the Booker and the Landlord.

6. Pepe Housing shall inform the Booker and the Landlord of the amendments to the Terms and Conditions, as well as of the date, when the amended Terms and Conditions enter into force. The date of entry into force of the amended Terms and Conditions may not be earlier than 14 calendar days from the day, when the Booker and the Landlord are informed of the amendment.

7. Pepe Housing inform the Landlord and the Booker of any amendments to the Terms and Conditions by sending the new content of the Terms and Conditions to the last email address of the Landlord and the Booker submitted to Pepe Housing.

8. The amendments to the Terms and Conditions shall become binding for the Landlord and the Booker from the date specified by Pepe Housing, no sooner than 14 calendar days, unless the Landlord or the Booker withdraw from the contract concluded with Pepe Housing within 14 days from the day, when the former was informed of the amendments. The period of the notice is 7 days. The notice shall be send to the email address: s.chmiel@pepehousing.pl  or in written form to the office address of Pepe Housing. Should the Landlord or the Booker fail to withdraw from the contract binding them with Pepe Housing, it is considered that they accept the amendments.

9. The Terms and Conditions are available at Pepe website under the address: www.pepehousing.pl/terms-and-conditions/ ‎

10. The Landlord and the Booker bear the costs related to the use of means of distance communication, especially the telecommunication network according to the tariff of their network provider.

11. It is forbidden to use the Portal or account for the display of illegal contents. It is unacceptable to use the Portal or account in a manner allowing for or aimed at enabling unauthorised access to the computer system of Pepe, introduction of malware into the system or hindering or obstructing its proper functioning.

12. In case of any change to their contact data  Pepe, the Booker – until the day of termination of the booking agreement, and the Landlord – until the day of termination of the contract for the publication of the Advertisement in the Portal, are obliged to immediately inform Pepe thereof, no later than within 7 days from the occurrence of the change, by sending a message to the address: s.chmiel@pepehousing.pl. 

13. The Landlord or the Booker may use alternative, extrajudicial manners of examining complaints and seeking redress. Rules for access to these procedures are available at the registered offices or on the websites of entities authorized to out-of-court dispute resolution. In particular, they may be consumer ombudsmen or Provincial Inspectorates of Trade Inspection, the list of which is available on the website the Office of Competition and Consumer Protection website at http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

14. In the event that the Landlord or Booker has entered into a contract with Pepe Housing via the network The Internet, the Landlord or the Booker, is entitled to use the extrajudicial method dispute resolution via the ODR platform, functioning in the European Union countries, available on the website at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Including out-of-court complaint can only be considered by one of the authorized entities (known as ADR entity) and only if Pepe Housing and the Landlord or Booker agree in advance to consider the matter by a specific ADR entity, in accordance with its regulations. List ADR entities can be found on the website of the ODR platform. Pepe Housing can also submit a request to initiate extrajudicial settlement of the dispute against the Landlord or By booking via the ODR platform - if both parties agree in advance to such solution, and the regulations of the ADR entity and the law do not exclude such a possibility.

15. In matters not regulated herein, the Polish law shall be applicable.

Annex no. 1 to the Terms and Conditions

FORM FOR THE WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(the following form should only be filled in and sent, if one intends to withdraw from the contract)

– Addressee [here the entrepreneur should introduce the entrepreneur’s name, full postal address, as well as their fax number and email address, if available]

– I/We( *) hereby  declare ( *) my/our  withdrawal from the contract for the sales of the following items ( *) contract for the delivery of the following items ( *) contract work for the creation of the following items ( *) / contract for the provision of the following service ( *)

– Date of contract conclusion( *) /reception( *)

– Name(s) of the client(s)

– Address of the client(s)

– Signature(s) by the client(s) (only if the form is sent in paper form)

– Date

( *) Delete as appropriate.